Пошук

ЗВІТ РЕКТОРА за 2014-2015 навчальний рік

 

Автор статті: Ректор ВІКОП проф., д.т.н. 
О.В. Нахайчук

Шановні колеги!
Минуло 1,5 роки мого перебування на посаді ректора Вінницького інституту конструювання одягу і підприємництва. Сьогодні я звітую перед вами про те, що зроблено за вказаний період, про наші здобутки та досягнення, а також про те, які завдання постають нагальними на перспективу.

 

Звіт про роботу на посаді ректора представлено у розділах:
1. Загальні відомості про ВІКОП;
2. Навчальна та навчально-методична робота;
3. Науково-дослідна робота;
4. Міжнародне співробітництво;
5. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу;
6. Організація роботи Вченої ради ВІКОП;
7. Виховна робота. Студентське самоврядування;
8. Спортивна та культурно-масова робота;
9. Дотримання положень законодавства при прийнятті на роботу науково-педагогічних та наукових працівників.

Наш інститут функціонує відповідно до Конституції України, Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Державної програми «Освіта XXI століття», Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» від 4 липня 2005 року, «Положення про організацію навчального процесу у ВНЗ» (Наказ МОН України від 02.06.1993 р.), матеріалів колегій МОН України, нормативних та розпорядних документів МОН України.
Освітянську діяльність в цілому за III рівнем акредитації інститут здійснює відповідно до рішення ДАК України.

1.​ Загальні відомості про ВІКОП

Приватний вищий навчальний заклад «Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва» є вищим навчальним закладом освіти, який проводить освітню діяльність, пов’язану із наданням освітніх послуг у сфері вищої освіти освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст» на базі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». У структурі Приватного вищого навчального закладу «Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва» є структурний підрозділ «Коледж конструювання одягу» І-ІІ рівнів акредитації (без права юридичної особи), який проводить освітню діяльність, пов’язану із наданням освітніх послуг у сфері вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» на базі базової загальної середньої освіти та повної загальної середньої освіти.

Приватний вищий навчальний заклад «Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва» (ПВНЗ ВІКОП) створено у 2004 році рішенням засновника Мізраха Аркадія Ананійовича на базі підприємства ПНВП «Інтеграл-М», яке функціонує з 1992 року.

Інститут готує фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» за 5 спеціальностями на денній та заочній формі навчання для торгівлі, фінансових установ і банків, податкових органів, контрольно-ревізійних управлінь, підприємств легкої промисловості.

ПВНЗ ВІКОП видана ліцензія серії АВ за № 363568 на провадження освітньої діяльності, пов’язаної з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра з напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» за спеціальностями: 6.050100 «Оподаткування» з ліцензованим обсягом прийому 30 осіб денної форми навчання, 6.050100 «Комерційна діяльність» з ліцензованим обсягом прийому 30 осіб денної форми навчання (рішення ДАК від 19.10.2004р., протокол № 52 ( наказ МОН України від 26.10.2004р. № 2422-Л).

ПВНЗ ВІКОП видана ліцензія серії АВ за № 498498 на провадження освітньої діяльності, пов’язаної з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до спеціаліста з напряму підготовки 0918 «Легка промисловість» за спеціальністю 7.091801 «Швейні вироби» з ліцензованим обсягом прийому 25 осіб денної та 25 осіб заочної форми навчання (рішення ДАК від 02.07.2009р., протокол № 79 ( наказ МОН України від 16.07.2009р. № 2675-Л).

ПВНЗ ВІКОП видана ліцензія серії АВ за № 529503 на провадження освітньої діяльності, пов’язаної з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до спеціаліста з напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» за спеціальністю 7.050114 «Оподаткування» з ліцензованим обсягом прийому 30 осіб денної форми навчання (рішення ДАК від 25.02.2010р., протокол № 81 ( наказ МОН України від 11.03.2010р. № 516-Л).

Структурний підрозділ «Коледж конструювання одягу» Приватного вищого навчального закладу «Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва» рішенням засновника Мізраха Аркадія Ананійовича за № 2 від 10.09.2008р. (наказ директора приватного навчально-виробничого підприємства «Інтеграл-М» м. Вінниці за № 41 від 14.10.2008р. «Про передачу навчальної структури») передано з приватного навчально-виробничого підприємства «Інтеграл-М» м. Вінниці до Приватного вищого навчального закладу «Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва» (наказ ректора приватного вищого навчального закладу «Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва» за № 25 від 14 жовтня 2008р. «Про прийом навчальної структури»). «Коледж конструювання одягу» розпочав освітню діяльність у 1999 році. На провадження освітньої діяльності, пов’язаної з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста з напряму підготовки 0918 «Легка промисловість» за спеціальністю 5.091812 «Швейне виробництво» з ліцензованим обсягом прийому 60 осіб денної та 60 осіб заочної форми навчання, коледжу видана ліцензія ВПД-1 № 020021 від 13 квітня 1999р.( рішення ДАК від 13.04.1999р., протокол №19). Коледжу видана ліцензія серії АА за № 234951 на провадження освітньої діяльності, пов’язаної з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра з напряму підготовки 0918 «Легка промисловість» за спеціальністю 6.091800 «Швейні вироби» з ліцензованим обсягом прийому 30 осіб денної та 30 осіб заочної форми навчання (рішення ДАК від 09.07.2002р., протокол № 40 ( наказ МОН України від 18.07.2002р. № 414).

Відповідно до рішень ДАК ПВНЗ «Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва» пройшов акредитацію за напрямами (спеціальностями) – згідно ліцензії серії АЕ за № 527700:
-​ 7.03050803 «Оподаткування»;
-​ 6.030508 «Фінанси і кредит»;
-​ 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво»;
-​ 6.051602 «Технологія виробів легкої промисловості»;
-​ 5.05160201 «Швейне виробництво»;
-​ 7.05160201 «Конструювання та технології швейних виробів», протокол ДАК № 117 від 30.06.2015р.;

Згідно з ліцензією на надання освітніх послуг Інститут здійснює освітню діяльність із підготовки фахівців за напрямами та спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст»:
7.05160201 «Конструювання та технології швейних виробів»;
7.03050803 «Оподаткування»;
6.030508 «Фінанси і кредит»;
6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво»;
6.051602 «Технологія виробів легкої промисловості».

Структурний підрозділ «Коледж конструювання одягу» здійснює освітню діяльність із підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю 5.05160201 «Швейне виробництво» та має право надавати освітні послуги, пов’язані з одержанням повної середньої освіти, відповідно до свідоцтва про атестацію серії ФД №003702 від14.07.2009р., виданого Управлінням освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації. Строк дії свідоцтва – 10 років..

У ПВНЗ «Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва», відповідно до напрямів підготовки та спеціальностей, створено 4 кафедри:
«Фінанси та оподаткування»;
«Економіка та товарознавство»;
«Технології та конструювання швейних виробів»;
«Фундаментальних та гуманітарних дисциплін».

Інститут входить до складу навчально-науково-виробничого комплексу з Київським національним університетом технологій та дизайну та Національним університетом державної податкової служби м. Ірпінь. Зміст і терміни навчання в інституті визначено освітньо-професійною програмою зі спеціальності, навчальним планом і навчальними програмами.

Навчально-виховний процес здійснюється відповідно до навчальних планів, графіка навчального процесу та розкладу занять.

Мовний режим навчально-виховного процесу в Інституті відповідає вимогам Конституції України, Закону України «Про мови».

2.​ Навчальна та навчально-методична робота

Навчальний процес базується на принципах науковості, гуманізму, демократизму, наступності та безперервності, незалежності від втручання будь-яких політичних партій, інших громадських та релігійних організацій; він спрямований на створення умов для самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих фахівцях.

У звітному періоді діяльність інституту була спрямована на динамічний розвиток наукових досліджень, підтримання і розвиток перспективних наукових напрямів, забезпечення визнаних стандартів якостей навчального процесу, високої конкурентоспроможності інституту на регіональному, національному освітянському ринках, створення умов та стимулів розвитку кадрового потенціалу, виконання інститутом його функцій.

Концепцією перспективного розвитку та розбудови інституту передбачено:
- відкриття в інституті нових напрямів підготовки та спеціальностей;
- підвищення рівня викладання, в тому числі шляхом поєднання навчання з науковими дослідженнями, введення елементів дистанційного навчання;
- розробка та запровадження нових освітніх програм для здобуття освітнього ступеня спеціаліста;
- забезпечення набору спеціалістів висококваліфікованих випускників освітньо-професійних програм бакалавра інших вищих навчальних закладів;
- удосконалення внутрішньої системи контролю якості знань студентів;
- здійснення комплексу заходів щодо професійно-орієнтаційної роботи;
- розвиток зв’язків з підприємствами та організаціями, які є потенційними роботодавцями для випускників інституту;
- розвиток навчально-методичної бази;
- розвиток соціальної інфраструктури інституту.

Планування та координацію науково-педагогічної роботи в навчальних підрозділах інституту, контроль за її станом, розробку практичних рекомендацій та пропозицій щодо вдосконалення навчального процесу, його методичного забезпечення здійснює Вчена рада.

Вченою радою інституту у 2014-2015 н.р. році затверджені положення про:
а) атестацію здобувачів вищої освіти;
б) порядок навчання студентів за індивідуальним графіком;
в) базові положення про рейтингове оцінювання студентів;

Серед пріоритетних напрямків діяльності Вченої ради інституту у 2014 році визначено:
- потреби і можливості розширення переліку спеціальностей підготовки фахівців освітнього ступеня «молодший спеціаліст» у коледжі інституту;
- досвід роботи з обдарованими студентами та форми залучення студентів до наукової роботи на технологічному та економічному напрямку;
- стан навчально-методичної роботи кафедр інституту;
- результати моніторингу якості надання освітніх послуг;
- застосування інноваційних методів при викладанні профільних дисциплін на економічному та технологічному напрямках;
- діяльність кафедр інституту щодо покращення професійно-практичної підготовки фахівців;
- методика контролю самостійної роботи студентів заочної форми навчання технологічного напряму підготовки;
- методична складова комплексу психолого-педагогічного забезпечення навчально-виховного процесу в інституті.

Станом на 01.10.2014р. у ВНЗ навчаються 273 студенти, з них 236 – на денній формі навчання та 37 студентів – на заочній формі навчання.
Протягом навчального року з інституту відраховано за невиконання навчального плану і графіку навчального процесу:
-​ Економічного напряму – 2 студента;
-​ Технологічного напряму – 3студента.

Відповідно до наказу МОН України «Про затвердження Умов прийому до ВНЗ України у 2014 році» №1510 від 29.10.2013р. та Змін до Умов прийому до ВНЗ України у 2014р. №553 від 07.05.2014р., «Правил прийому до Приватного вищого навчального закладу «Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва» погоджених МОН України від 25.11.2013р., здійснювався прийом студентів відповідних напрямів і спеціальностей на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу, а також за рахунок профорієнтаційної роботи серед випускників вищих навчальних закладів Подільського регіону, співпраці з провідними підприємствами легкої промисловості області, банківськими структурами, територіальними органами ДФУ, інформування громадськості засобами ЗМІ, проведення науково-практичних конференцій, семінарів за участі студентів інституту тощо.
За звітний період інститут пройшов акредитацію всіх напрямів підготовки бакалаврів та спеціальності 7.05160201 «Конструювання та технології швейних виробів»
Ліцензований обсяг інституту складає:
денна форма навчання:
ОКР молодшого спеціаліста – 50осіб;
ОКР бакалавра – 75 осіб;
ОКР спеціаліста – 55 осіб;
заочна форма навчання:
ОКР молодшого спеціаліста – 25 осіб;
ОКР бакалавра – 25 осіб;
ОКР спеціаліста – 25осіб;

Згідно з Законом України «Про вищу освіту» якість освітньої діяльності – рівень організації освітнього процесу у вищому навчальному закладі, що відповідає стандартам вищої освіти, забезпечує здобуття особами якісної вищої освіти та сприяє створенню нових знань.
Основні завдання системи управління якістю освіти – це аналіз та перевірка результатів навчання, аналіз оцінок, зароблених студентами, поліпшення освітніх програм, мотивації співробітників, покращення рівня викладання. Фактично система якості освіти складається із таких підсистем:

-​ забезпечення якості;
-​ оцінки якості;
-​ вдосконалення якості освіти.

Одним з важливих показників діяльності інституту, його окремих навчальних підрозділів є успішність та якість знань студентів.
Постійний ректорський зріз знань та результати виконання комплексних контрольних робіт відповідають нормативам Міністерства освіти і науки України та відповідають вимогам, передбаченим «Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах».
Загальний аналіз результатів контролю під час останньої заліково-екзаменаційної сесії показав достатній рівень теоретичної та практичної підготовки студентів. Виявлено наступні результати складання екзаменів та заліків: абсолютна успішність складає 75-95%, якість – 56-82 %, середній бал – 3,7-4,25, залежно від спеціальності та напрямку підготовки студентів.
Загальний аналіз результатів державної атестації студентів у 2012-2014 рр. показав достатній рівень теоретичної та практичної підготовки студентів. Так, для освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» виявлено такі результати захисту дипломного проекту: успішність складає 100%, якість – 89,44%, середній бал –4,11.
Невід’ємним складником підготовки фахівців до майбутньої діяльності є практична підготовка. Під час проходження практики студенти поглиблюють та закріплюють теоретичні знання, вміння інноваційного характеру, навички науково-дослідницької діяльності, навчаються застосовувати ці знання та вміння для вирішення завдань у відповідній сфері професійної діяльності. Керівництво переддипломної практикою здійснювали висококваліфіковані викладачі випускових кафедр .
За 2012-2014 рр. за спеціальністю 7.05160202 «Конструювання та технології швейних виробів» та 7.03050803 «Оподаткування» було підготовлено 116 фахівця денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст.
З метою забезпечення 100% працевлаштування студентів кафедрами проводилася організаційна робота, спрямована на укладання договорів (угод) про працевлаштування випускників .
Контроль за працевлаштуванням випускників, які навчалися за кошти фізичних осіб, ведеться кафедрами упродовж року, наступного за випуском спеціалістів (телефонне опитування).
В середньому рівень працевлаштування випускників спеціальностей 7.05160202 «Конструювання та технології швейних виробів» 7.03050803 «Оподаткування», які навчалися за кошти фізичних осіб є на рівні 95-100% (найнижчий рівень працевлаштування спостерігався у 2012-2013 рр., що пояснюється загальним спадом в економіці країни).
Випускники коледжу (спеціальності 5.05160202 «Швейні вироби») продовжують навчання на бакалавраті; у свою чергу, випускники бакалаврату всіх напрямів продовжують навчання в інституті для отримання повної вищої освіти та дипломів «спеціаліст».
Надалі завідувачам кафедр слід звернути увагу на відповідальність за необґрунтоване збільшення кількості відрахувань студентів для уникнення невиконання плану випуску.

2.1. Формування контингенту студентів

Відповідно до наказу МОН України «Про затвердження Умов прийому до ВНЗ України у 2014 році» №1510 від 29.10.2013р. та Змін до Умов прийому до ВНЗ України у 2014р. №553 від 07.05.2014р., «Правил прийому до Приватного вищого навчального закладу «Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва», погоджених МОН України від 25.11.2013р., здійснюється прийом студентів галузі знань 0516 «Текстильна та легка промисловість» за спеціальністю 7.05160202 «Конструювання та технології швейних виробів» на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу на основі ОКР бакалавр, а також за рахунок профорієнтаційної роботи серед випускників вищих навчальних закладів Подільського регіону, співпраці з провідними підприємствами легкої промисловості області, інформування громадськості засобами ЗМІ, проведення науково-практичних конференцій, семінарів за участі студентів бакалаврату, тощо.

З метою висвітлення Правил прийому, ознайомлення з навчальним закладом проводяться Дні відкритих дверей. Також ведеться спланована та системна робота із ЗМІ, а саме:
- розміщення рекламно-інформаційних матеріалів у теле - та радіоефірі;
- у газетах «33-й канал», «RIA - Вінниця», «Вечірня Вінниця»;
- у проспектах та довідниках для абітурієнтів – «Довідник абітурієнта» (газета «Вечірня Вінниця»), «Довідник для вступника до ВНЗ» (МОК «Гранд», м. Київ), «Довідник вищих навчальних закладів України» (видавництво «Торба», м. Переяслав-Хмельницький);
- в Інтернеті - власний сайт vikop.org.ua.

Науково-педагогічний колектив Інституту виробив чітку концепцію профорієнтаційної роботи, яка передбачає мету, засоби, зміст, форми і методи профорієнтації молоді, аналіз кінцевих результатів і корегування профорієнтаційної діяльності. Основна мета – забезпечити належні якісні показники прийому студентів.
З метою поширення інформації про підготовку фахівців з вказаної спеціальності та для допомоги випускникам у працевлаштуванні, керівництво і викладачі Інституту зустрічаються з юридичними та фізичними особами відповідного профілю, проводячи рекламні заходи, залучають їх для проходження переддипломної практики студентів. Традиційною стала участь навчального закладу у «Ярмарку професій», який організовує міський і обласний центр зайнятості.
Постійно працює приймальна комісія, де зосереджена вся необхідна інформація з прийому, зразки необхідних документів, програми вступних випробувань, екран подачі заяв вступників. Екзаменаційна документація приймальної комісії готується і розглядається на засіданні випускової кафедри і затверджується проректором з навчально-педагогічної роботи.
Налагоджений контроль за дотриманням студентами навчальної дисципліни, обов’язкове відпрацювання пропусків занять – працюють навчально-виховні комісії, до складу яких входять завідувачі кафедр, представники студентського самоврядування, куратори навчальних груп.

Для збереження контингенту студентів проводяться наступні заходи:
-​ постійні екскурсії на підприємства потенційних роботодавців;
-​ участь у конкурсах, диспутах, олімпіадах, конференціях, пов’язаних з майбутньою професією;
-​ зустрічі з випускниками Інституту.

Налагоджена робота з батьками студентів. В навчальному закладі практикується відзначення кращих студентів за результатами семестрового контролю.
Збереженню контингенту студентів сприяє налагоджена система навчально-виховної роботи та робота студентського самоврядування.
Випускова кафедра для збереження контингенту студентів організовує додаткові заняття, консультації з окремих дисциплін. Куратори постійно контролюють навчальний процес в групах та самостійну роботу студентів. На засіданнях кафедри обговорюють результати атестації, заліків, екзаменів. Встановлюють причини незадовільної успішності студентів, особливо старших курсів, приймають необхідні заходи.

2.2. Практична підготовка студентів

Практична підготовка студентів забезпечується проходженням навчальних та виробничих практик, відповідно до «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року № 93.
Практику студенти проходять на державних та недержавних підприємствах, де вдосконалюють вміння, набуті під час навчання в аудиторіях.
Так, студенти, що навчаються за спеціальністю «Швейне виробництво» (здобувають спеціальність молодший спеціаліст) практикуються на вінницьких підприємствах: ПП «Дяченко Н.О.», ПП «Павловська І.С.», ТОВ «Світлана», ФОП «Родченко О.П. Дизайн-Студія», ПП «Когут О.І.».

Студенти – майбутні бакалаври, що навчаються за спеціальностями: «Технологія виробів легкої промисловості», «Конструювання та технології швейних виробів» – на підприємствах: ПАТ «Володарка», ЗАТ «Поділля», ЕВСП «Динамо», ТОВ «Світлана», ПП «Зіаннурова Л.Д.», ПП «Дяченко Н.О.», ПП «Льоба І.Е.», ПП «Павловська І.С.», ПП «Все для танців», ПП «Козачук Л.О.», ПП «Дяченко Н.О.», СТОВ «Росток», ТОВ «Сігіда-С» (м. Хмельницький), ТОВ «Аля», ФОП «Аржанова».

Завдання практики:
-​ закріплення знань, одержаних студентами при вивчені предметів спеціального циклу;
-​ поглиблення знань, удосконалення навиків, придбаних у період учбової практики;
-​ вивчення організації праці на дільниці, бригаді, на робочому місці.

В період виробничої практики студенти працюють на штатних робочих місцях у відповідності з професією.
Основною задачею виробничої практики є здобуття студентами навичок самостійної практичної діяльності з напрямку своєї майбутньої професії.
Студенти напряму підготовки «Товарознавство і торговельне підприємництво» проходять практику на виробничих і комерційних підприємствах; підприємствах, організаціях і закладах торговельної сфери; Українському союзі промисловців та підприємців. Після повного курсу навчання фахівець з даного напряму підготовлений до діяльності, пов’язаної з:
​ реалізацією товарознавчо-комерційних завдань щодо асортименту і якості товарів шляхом здійснення переважно адміністраторських й операторських, частково евристичних процедур праці;
​ прийняттям оперативних рішень у межах своєї компетенції щодо збереження якості товарів у процесі товаропросування;
​ оперативним управлінням первинними підрозділами – лінійними (основна діяльність) або функціональними (підготовча й допоміжна діяльність), а також самостійними організаціями, які переважно не мають апарату управління;
​ забезпеченням товарами підприємств торгівлі;
​ управлінням асортиментом товарів;
​ забезпеченням ефективності технології торговельних процесів;
​ проведенням експертизи товарів і тари;
​ здійсненням контролю за виконанням договорів, угод, контрактів;
​ удосконаленням організації торгівлі й комерційної діяльності;
​ управлінням матеріально-фінансовим станом підприємства;
​ стратегічним й оперативним плануванням комерційної діяльності;
​ розробкою маркетингової стратегії;
​ розробкою зовнішньоекономічної стратегії підприємства на товарному ринку;
​ дослідженням ефективності організації і управління торговельно-технологічним процесом.

Практика студентів, що навчаються за напрямом підготовки «Фінанси і кредит», проходить на філії Центрального регіонального управління ПАТ «Банк «Фінанси і кредит» м. Вінниці та в інших фінансових установах і організаціях.
Протягом практики студент повинен виконати наступні завдання:
1. Ознайомлення з підприємством, структурою економічних служб, організацією фінансової роботи.
2. Вивчення та аналіз фінансових взаємовідносин із суб'єктами господарської діяльності.
3. Аналіз процесу формування і розподілу прибутку підприємства.
4. Вивчення та аналіз фінансових відносин підприємства з державою.
5. Аналіз взаємовідносин із банками.
6. Аналіз касових операцій і безготівкових розрахунків на підприємстві.
7. Аналіз організації оборотних коштів.
8. Аналіз методів фінансування відтворення основних фондів, їх складу та структури.
9. Аналіз фінансового планування.
10. Аналіз фінансового стану підприємства.

Студенти спеціальності «Оподаткування» проходять практику у головному управлінні Пенсійного фонду України у Вінницькій області, у Вінницькій об’єднаній державній податковій інспекції ГУ ДФС у Вінницькій області.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент вивчає:
-​ теоретичні основи, науково-поняттєвий та категорійний апарат адміністрування податків;
-​ сучасні технології адміністрування податків та особливості їх використання в Україні;
-​ порядок узгодження та погашення сум податкових зобов’язань; контрольні заходи податкової служби та інших державних органів у сфері адміністрування податків;
-​ форми податкових звітів та розрахунків, порядок і строки їх подання;
-​ відповідальність платників за вчинення податкових порушень, порядок розрахунку пені та фінансових санкцій.

Набуває вміння: нараховувати окремі податки і збори, заповнювати податкову звітність; застосовувати податкові технології для досягнення цілей економічної діяльності підприємства; заповнювати і вести особові рахунки платників податків податковими органами; здійснювати адміністрування загальнодержавних та місцевих податків і зборів.

2.3. Робота щодо сприяння працевлаштуванню випускників та студентів

Відділ (бюро) сприяння працевлаштуванню випускників та студентів є окремим підрозділом інституту, що був створений у 2014 році. Мета його створення – допомога студентам та випускникам у пошуку першого робочого місця та забезпечення їх прав та потреб у працевлаштуванні за фахом.
Завдання відділу:
1.​ Проводити постійний аналізу попиту і пропонування на ринку праці фахівців, підготовку яких здійснює ВІКОП;
2.​ Спільно з Державною службою зайнятості населення проводити моніторинг працевлаштування випускників за місцем їх проживання.
3.​ Інформація через веб-сторінку студентів і випускників інституту про вакантні місця на підприємствах, в установах та організаціях, що відповідають їхній фаховій підготовці (спеціальності);
4.​ Забезпечувати координацію дій з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, службами зайнятості, підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) щодо оптимального узгодження реальних потреб ринку праці;
5.​ Сприяти адаптації студентів до вступу в трудову діяльність шляхом організації вторинної зайнятості;
6.​ Організовувати зустрічі роботодавців зі студентами та випускниками з питань можливості їх подальшого працевлаштування на конкретних підприємствах, установах та організаціях, заходів щодо сприяння працевлаштуванню студентів та випускників (Дні кар’єри, семінари- практикуми, науково-практичні конференції, ярмарки вакансій, круглі столи тощо);
7.​ Здійснення контролю за працевлаштуванням випускників шляхом внесення відомостей в «Журнал обліку працевлаштування випускників у Вінницькому інституті конструювання одягу і підприємництва».

2.4. Творчі здобутки наших випускників

Олексій Барзак закінчив ВІКОП в 2007 році за спеціальністю технолог швейних виробів. Нині працює на хутровій фабриці «Ярославна» м. Вінниці на посаді скорняка. Основний вид діяльності – виробництво одягу з натурального хутра (соболя, куниці, шиншили, рисі, норки), які користуються великим попитом у споживачів.

Мудрак Наталія. Навчалася у ВІКОПі з 2007 по 2014 рік. Отримала дипломи – молодшого спеціаліста за спеціальністю «Швейне виробництво», бакалавра за спеціальністю «Технологія виробів легкої промисловості». За час навчання виготовила колекцію «Батерфляй», яка була представлена на вінницьких днях моди.

Кондратьєв К.А. закінчив ВІКОП за спеціальністю «Оподаткування» в 2013 році і є студентом 4-го курсу ВІКОП за спеціальністю «Технологія виробів легкої промисловості». За час навчання виготовив дві колекції: «Золото Венеції» та «Морський коктейль».
В теперішній час працює завідувачем ательє «Традиція» (м. Вінниця), яке спеціалізується на пошитті українського національного костюму та сучасного молодіжного одягу, які користуються попитом у населення.

Антоніна Посохіна навчалася у ВІКОПі з 2004 по 2008 рік. Отримала диплом - Бакалавр легкої промисловості. У 2006 році Антоніна Посохіна створила дизайн-студію «ToniKa», напрямок якої – розробка і створення ексклюзивного дизайнерського одягу. Свої колекції презентувала на виставках Kiev Fashion, Вінницький подіум, Dnepropetrovsk Style Fashion Day. Лауреат та переможець конкурсів дизайнерських ескізів Український Подіум та KinderEx.

Радостєв Є.П.
Закінчив ВІКОП за спеціальністю «Інженер-дизайнер-конструктор» в 2013 році. В теперішній час є керівником дизайн-студії «RA» (м. Вінниця) та має інтернет-магазин відповідної назви.

Бевз Людмила, Малай Олена.
Отримали дипломи молодшого спеціаліста за напрямком «Швейне виробництво» в 2007 році. В теперішній час є керівниками дизайн-студії «Elis May», м. Вінниця. Займаються конструюванням, виготовленням весільних та інших суконь, а також продажем та прокатом відповідних виробів.

Світлана Теренчук закінчила інститут, отримавши диплом з відзнакою за спеціальністю «Бакалавр легкої промисловості». І тепер, маючи власну дизайн-студію, вона користується величезним багажем знань, отриманих в інституті.

3. Науково-дослідна робота

Науково-викладацький склад та студенти технологічного та економічного напрямів ВІКОП приділяють значну увагу науково-дослідній та методичній роботі.
Науково-педагогічні працівники випускової кафедри «Технології та конструювання швейних виробів» беруть активну участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах, що знаходить свій прояв у монографічних виданнях, публікаціях у наукових журналах і збірниках наукових праць.
Результати науково-дослідної роботи кафедри використовуються в навчальному процесі, створюються доповнення до спецкурсів: «САПР швейних виробів», «Інтелектуальна власність», «Комп’ютерна підготовка конструкторської документації» тощо.
Науково-викладацький склад кафедри «Технології та конструювання швейних виробів» бере участь у науково-дослідній роботі за різною тематикою. Досліджують теоретичні та практичні питання щодо удосконалення (підвищення) розвитку легкої промисловості. Наукові розробки професорсько-викладацького складу кафедри за останні роки знайшли свій вияв у 3 підручниках, 2 навчальних посібниках, 43 наукових статтях. Викладачі кафедри активно брали участь у науково-практичних конференціях різних рівнів: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів «Ресурсозберігаючі технології легкої, текстильної і харчової промисловості» Хмельницького національного університету, Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених та студентів Київського національного університету технологій та дизайну, Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми легкої і текстильної промисловості України» Херсонський національний технічний університет та інші.

Результати науково-дослідної роботи втілені в наукових працях: «Товарознавча експертиза розмірних показників та маркування спортивного одягу провідних фірм-виробників», «Удосконалення процесу проектування спортивного одягу», «Статистичні моделі на основі математичної теорії планування експерименту», «Тенденції інформаційних технологій в навчальному процесі», «Елементи японського жіночого народного костюма» та інші. Наукові дослідження та розробки професорсько-викладацького складу Інституту за 2010-2014р. висвітлено у підручниках, навчально-методичних посібниках тощо.

Викладачі кафедри ТКШВ та керівництво Інституту здійснили розробку двох патентів:
1.​ Заєць Ю.М., Захарова Е.А., Кондратьєва Л.В., Костюк О.Г.,
Мізрах А.А., Христюк О.І., Щерба Ю.А. Лікувально-бандажний виріб // МПК, А61F5/03 (2006.01), № 77651 від 25.02.2013р.
2.​ Заєць Ю.М., Захарова Е.А., Кондратьєва Л.В., Костюк О.Г.,
Мізрах А.А., Христюк О.І., Щерба Ю.А. Лікувально-бандажний виріб // МПК, А61F5/03 (2006.01), № 78899 від 10.04.2013р.

Розроблені вироби пройшли апробацію у Вінницькому обласному клінічному онкологічному диспансері.
На кафедрі створено наукову школу з питань перспектив удосконалення та розвитку легкої промисловості України під керівництвом завідувача кафедри доц. Пудайло Т.А., в якій беруть участь науково-викладацький склад та студенти Інституту.
На кафедрі ТКШВ Захаровою Е.А., Христюк О.І. та Щербою Ю.А. розроблено лікувально-бандажний пояс та спідницю, які призначені для операційних втручань урологічного характеру та післяопераційний період на черевній порожнині різноманітної етіології, при порушенні м’язово-зв’язаного апарату черевної стінки, опущення шлунку, кишечника, органів малого таза, грижах післяопераційних, білої лінії живота та пупкових, а також призначені для фіксації гриж різного виду та внутрішніх органів.

Кафедра «Технології та конструювання швейних виробів» залучає студентів до науково-дослідної роботи шляхом використання сучасних методів навчання, таких як: використання інформаційних технологій, ситуаційних вправ, володіння комп’ютерними технологіями тощо. Студенти мають всі умови займатися науково-дослідницькою роботою під керівництвом наукових керівників. В Інституті розроблено Положення «Про організацію пошуково-дослідницької роботи студентів», яке регламентує науково-дослідницьку роботу.

Результатами творчих напрацювань студентів є:
-​ науково-пошукові та науково-дослідницькі роботи;
-​ організація та проведення акцій, участь у волонтерському русі;
-​ участь студентів у регіональних, Всеукраїнських науково-практичних конференціях;
- проведення науково-практичних конференцій, круглих столів, студентських читань.


Щорічно в Інституті проходить науково-практична конференція професорсько-викладацького складу та студентів.
Студенти під керівництвом викладачів випускової кафедри активно беруть участь у конкурсах наукових робіт. Наукові доробки студентів були висвітлені в тезах доповідей провідних наукових виданнях України.
Галузева конкурсна комісія Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт КНУТД з розділу «Легка промисловість» відмітила актуальність ідей, цікаву постановку та оригінальність наукових рішень, розкритих в роботах та нагородили грамотою Української асоціації підприємств легкої промисловості – Посвалюк П.М. та грамотою галузевої конкурсної комісії КНУТД – Єфимчук В.І.

Щороку студенти Інституту беруть участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді за спеціальністю «Конструювання та технології швейних виробів», яка проходить у Київському національному університеті технологій та дизайну:
- Гоцик Л.В. посіла ІІ місце в номінації «Оригінальність оформлення»;
- Руденко О.В. посіла ІІ місце в номінації «Графіка»;
- Руденко О.В. посіла І місце в номінації «Оригінальність оформлення»;
- Німець О.М. отримала грамоту за участь.

За підсумками ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Конструювання та технології швейних виробів» у 2013р. Інститут посів 9-те місце серед кращих навчальних закладів України, які брали участь в олімпіаді.
Так. у 2014 році захистила дисертацію на здобуття кандидата економічних наук – викладач Філонова І.Б; у 2015 році – викладач Білецька Н.В. Викладачі навчаються на заочних відділеннях аспірантури, а саме: викл. Тиквій Н.В., ст.. викл. Захарова; доц. Рой Є.В., викл. Сонгаль О.П. – пошукачі на здобуття вченого звання.
Науково-викладацький склад кафедри Технології та конструювання швейних виробів бере участь у науково-дослідній роботі за різною тематикою. Досліджуються теоретичні та практичні питання щодо удосконалення (підвищення) розвитку легкої промисловості.
Результати науково-дослідної роботи втілені в наукових працях: «Товарознавча експертиза розмірних показників та маркування спортивного одягу провідних фірм-виробників», «Удосконалення процесу проектування спортивного одягу», «Статистичні моделі на основі математичної теорії планування експерименту», «Тенденції інформаційних технологій в навчальному процесі», «Елементи японського жіночого народного костюма» та інші.

За результатами науково-дослідних робіт була надрукована стаття у фаховому журналі «Вісник» ХНУ:
-​ №3, 2014, Ілінська Д., Захарова Е.А., Рой Є.В. «Проектні розробки одягу для урологічних хворих», обсяг 4 сторінки.
Також надруковані тези наукових робіт у збірнику тез доповідей Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі» Київського національного університету технологій та дизайну (КНУТД):
- Олійник Г.В., Пудайло Т.А. Аналіз популяризації ручного розпису тканин;
-​ Л.В. Сніцаренко, І.М. Білоус, Л.В. Кондратьєва. Дослідження вибору оптимального методу з’єднання деталей і жіночому одязі;
-​ Н.В. Мазур, Е.А. Захарова, Н.О.Пухтіцька. Improvement of process of planning of sportwear;
-​ Кондратьєва Л.В., Солоненко І.Г., Ланова І.М. Удосконалення сучасної класифікації типових фігур дівчаток шкільної та підліткової груп;
-​ К.А.Кондратьєв, О.І. Христюк, Є.В. Рой. Форми ринкового обігу швейної промисловості на прикладі прорізної кишені;
-​ О.А. Лещенко, А.А., Захарова, О.І. Христюк. Дослідження розмірних систем спортивного одягу.

Науково-викладацький склад кафедри Фінансів та оподаткування працює за різною тематикою та друкується у провідних фахових виданнях України, а саме:
Мараховська Т.М. Удосконалення механізму оподаткування прибутку та його обліку//Вісник студентських наукових робіт навчально-наукового інституту аграрної економіки. – Випуск 2. – Вінниця, 2013р.
Мараховська Т.М. Проблеми фінансової стійкості підприємств в умовах нестабільності економічного розвитку//Матеріали ІІІ Регіональної науково- практичної конференції «Проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством». – Вінниця, 2013р.
Філонова І.Б. Державне регулювання іноземного капіталу в банківській системі:світовий досвіт та українські реалії // Інноваційна економіка. – 2013. - №6 - с.253-259
Сонгаль О.П. Розвиток державного сектора в Україні//Тези доповідей науково-практичної конференції. – Київ: НТУУ «КПІ» - 2012 р. – с.34
Сонгаль О.П. Сучасний маркетинг та його проблеми на ринку інноваційних товарів//Тези доповідей науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу та студентів інституту. – Вінниця: ВІКОП - 2013.

ВІКОП має сучасну матеріальну базу для впровадження результатів наукових досліджень у навчальний процес, для чого розроблені пакети навчальних програм для вивчення на ПК таких курсів, як «САПР одягу», «Комп’ютерна підготовка конструкторської документації», «Оптимізація технологічних рішень», «Інженерна підготовка виробництва і проектування технологічних процесів», «Художнє моделювання і проектування одягу» тощо. Для підвищення якості підготовки спеціалістів в 2011-2012 н.р запроваджено в навчальний процес сучасні комп’ютерні програми: САПР JULIVI та АРМ «Технолог», «КОМПАС-3D».

Участь та досягнуті здобутки у інтелектуальних, наукових, науково-технічних, мистецьких, фахових, творчих конкурсах, змаганнях та олімпіадах.
Студенти ВІКОП у 2013-2015 навчальному році взяли участь у наукових конференціях, олімпіадах та мистецьких заходах, а саме:

1. Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі». КНУТД:
- студ. П.М. Посвалюк та наук. керівники Е.А. Захарова, Ю.А.Щерба. Розробка комплекту лікувально-бандажних виробів для урологічних хворих у післяопераційний період;
- студ. Посвалюк П.М, Єфимчук В.І та наук. керівник Христюк О.І. Технологічна проробка комплекту лікувально-бандажних виробів урологічних хворих у післяопераційний період;
- студ. Шевчук І.С. , викл. Сонгаль О.П.та наук. керівник доц. Рой Є.В.

Сучасний стан банкрутства підприємств в Україні та перспективи розвитку.
Галузева конкурсна комісія Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт КНУТД з розділу «Легка промисловість» відмітила актуальність ідей, цікаву постановку та оригінальність наукових рішень, розкритих в роботах та нагородили грамотою Української асоціації підприємств легкої промисловості – Посвалюк П.М. та грамотою галузевої конкурсної комісії КНУТД – Єфимчук В.І.

2. Всеукраїнська олімпіада зі спеціальності «Конструювання та технології швейних виробів» КНУТД:
- Лещенко Л. отримала грамоту за участь.
- Галкіна А. отримала грамоту за участь.

3. Проведені конференції, симпозіуми тощо.
Щорічно навчальний заклад проводить науково-практичну конференцію професорсько-викладацького складу та студентів ВІКОП.
Тези доповідей опубліковані в збірниках конференцій. Студенти ВІКОП стали призерами студентських науково-практичних конференцій, які відбулись на базі КНУТД.

4. Міжнародне співробітництво

Останні  роки  характеризуються  зміцненням  процесів інтернаціоналізації  та  міжнародної  інтеграції  в  освітянській  сфері. Багато  розвинених  країн  вважають  сферу  міжнародної  освіти важливою  складовою  своєї  зовнішньої  політики,  роблячи  активні кроки  на  шляху  інтеграції  у  світовий  освітянський  простір, розв'язуючи  чисельні  організаційні  проблеми  реформування  своїх освітянських систем та конвертованості національних дипломів.

 Міжнародне  співробітництво  є  одним  із  провідних  напрямків діяльності  Вінницького інституту конструювання одягу і підприємництва, спрямоване на інтеграцію інституту до європейського та світового освітнього простору.

 Згідно  з  укладеними  угодами з інститутом урології медичного центру Барзилай (м. Ашкелон, Ізраіль),  міжнародне  співробітництво здійснюється за напрямом створення лікувально-бандажних виробів урологічних хворих. Запропоновані конструкторські рішення призначені для хворих у післяопераційний період, які мають нашкірні стоми (уротерокутанеостоми), дозволяють полегшити проведення необхідних медичних процедур та в цілому сприяють підвищенню якості життя.

 Конструктивні рішення лікувально-бандажних виробів відповідають вимогам технічної естетики і функціональному призначенню, а також естетичним, ергономічним та експлуатаційним вимогам щодо потреб цієї групи. Виготовлення даних виробів може бути здійснене промисловим способом в умовах швейних цехів або фабрик з виготовлення поясного одягу, з використанням наявного обладнання, технології виготовлення та діючих нормативів витрат матеріалів.

 Лікувально-бандажні вироби захищені патентами України № 77651, 78899, які зареєстровані в Державному реєстрі на корисні моделі.

5. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу

Приватний вищий навчальний заклад «Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва» має достатню навчально-матеріальну базу для ефективної організації навчального процесу, забезпечення виконання в повному обсязі навчального плану і програм зі спеціальності 7.05160202 «Конструювання та технології швейних виробів».

Загальна площа інституту складає – 6549,8 м2 орендованих приміщень (договори оренди надаються).

Навчальна площа приміщень становить – 5435,7 м2.

З них: аудиторна площа – 3850 м2; площа спеціалізованих кабінетів та лабораторій – 1585,7м2.

Для організації освітньої діяльності інститут використовує матеріально-технічну базу:

1.Навчальний корпус №1 – пр..Космонавтів, 7 (534,7 м2) (договір оренди ПНВП „Інтеграл – М” від 01.08.2014р.), кількість навчальних аудиторій – 8, кабінетів – 5, комп’ютерних класів – 1, читальних залів – 1, методичних кабінетів – 1, кабінетів курсового та дипломного проектування -1.

2.Навчальний корпус №2 – пр. Космонавтів, 42 (536,4 м2) (договір оренди ПНВП „Інтеграл – М” від 01.08.2014р.), кількість навчальних аудиторій – 5, кабінетів – 8, комп’ютерних класів – 1, кабінетів курсового та дипломного проектування – 1, методичних кабінетів – 1.

3.Навчальний корпус №3 – вул. Привокзальна, 40 (1478,7 м2) (договір оренди ТОВ „Синтез-Союз” від 07.03.2012р.), кількість навчальних аудиторій – 6, кабінетів – 7, комп’ютерних класів – 1, актова зала - 1, методичних кабінетів – 1.

4.  Навчальний корпус №4 – вул. Коцюбинського 39 (3668 м2) (договір про навчально-виробничий комплекс №048 від 09.02.2012р з ПАТ „Володарка”).

5. Спортивний комплекс „Максимус” - вул. Ленінградська,73 (320 м2) (договір оренди №1-15 від 01.01.2015р).

6. Гуртожиток – вул.  Маяковського, 243 (600 м2) (договір оренди дитячий санаторій ім. Коцюбинського - гуртожиток №3/0-12 від15.07.2012р).

Забезпечення навчальною площею одного студента становить 14,3 м2 при нормативі 14 м2.

Навчальні заняття проходять з використанням аудиторного фонду інституту та в навчально-тренувальних лабораторіях. Студенти мають можливість виходу в Інтернет, використовувати в навчальній та дослідній роботі електронні підручники, конспекти лекцій, матеріали дистанційного навчання, відеофільми та ін.

Приватний вищий навчальний заклад «Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва» має власний центр комп’ютерних та інноваційних  технологій, який укомплектований найсучаснішою комп’ютерною технікою. У 2013 році створено 1 новий комп’ютерний клас. Кількість комп’ютерів, які використовуються в інституті – 52, з них у навчальному процесі – 40, принтерів – 8, з них у навчальному процесі – 4, ксероксів - 3, сканерів - 2, з них 1 в навчальному процесі, 1 мультимедійний проектор та 10 технічних засобів навчання. Кількість годин роботи кожного студента на ПЕОМ (на день у середньому за період навчання) 1,21.

Згідно з вимогами навчального плану, в Інституті всі навчальні кабінети забезпечені сучасним обладнанням, устаткуванням, технічними засобами. Кожний кабінет містить повний комплекс методичного забезпечення дисциплін: наочне приладдя, нормативні документи, посібники, завдання для виконання практичних і лабораторних робіт, бланки документів та інше. Кабінети відремонтовані за сучасним дизайном, тематично оформлені і відповідають вимогам змісту навчального процесу, естетичним, санітарно-гігієнічним, протипожежним нормам та вимогам техніки безпеки. Наочні матеріали у всіх кабінетах оформлені державною мовою.

Заняття на денній формі навчання проводяться в одну зміну. Для автоматизації планування та обліку навчального процесу використовується пакет програм «Деканат», що дозволило створити автоматизовані робочі місця ректора закладу, проректорів, завідуючих кафедрами та іншого адмінперсоналу, які об’єднані в локальну комп’ютерну мережу і використовують спільну базу даних де відображена структура навчального процесу закладу, навчальні плани, реєстрація даних щодо всіх студентів та викладачів Інституту.

Для організації обліку абітурієнтів, балів сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти вступників, визначення їх рейтингу та генерацій звітних документів під час вступної компанії використовується програма «Абітурієнт», яка надає можливість передавати інформацію про зарахованих студентів до програми «Деканат» для автоматичного формування відповідних академічних груп.

У належному стані соціальна інфраструктура Інституту. Створені сприятливі умови для роботи науково-викладацького складу, обслуговуючого персоналу, а також навчання та проживання студентів. У навчальних приміщеннях підтримується належний температурний режим, санітарний стан та інші гігієнічні вимоги до аудиторій.

Соціально-побутова сфера є одним з головних напрямів діяльності адміністрації Інституту. Виконуються умови колективного договору, в якому передбачені зобов’язання адміністрації щодо забезпечення належних умов праці і відпочинку та інших соціальних програм. Своєчасно і систематично проходить виплата заробітної плати, вчасно надаються відпустки.

В Інституті діє 1 гуртожиток, в якому створено належні санітарні і побутові умови, які сприяють успішному навчанню та змістовному відпочинку студентської молоді. Працює медпункт. На кожному поверсі є душові і побутові кімнати, кухня. У гуртожитку мешкає понад 35 осіб, що відповідає встановленим вимогам. Також  Інститут має базу приватних квартир, де проживають студенти заочного відділення під час проходження сесій.

В Інституті створено належні умови для організації дозвілля і відпочинку студентів: працює 3 кафетерії, функціонує студентська художня самодіяльність, студентський театр мод, діють спортивно-оздоровчі секції, з використанням спортивного залу та спортивного майданчика, які обладнані спортивними тренажерами, аудіоапаратурою та необхідним інвентарем. В разі проведення великих заходів, з участю батьків і запрошених гостей, орендується зал ВО ВАТ „Маяк” на 1200 місць, зал музично-драматичного театру ім. Садовського на 800 місць.

Медичне обслуговування здійснюється у медпункті Інституту, в якому працює лікар та знаходяться необхідні медикаменти.

Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу включає укомплектованість бібліотеки навчально-методичною літературою, наявність періодичних спеціалізованих видань, обладнані спеціалізовані лабораторії та кабінети, доступність студентам та викладачам мережі Інтернет.

У бібліотеці створені електронний каталог фонду нових надходжень та автоматизована бібліотечно-інформаційна система, що передбачає розширення власної комп’ютерної мережі та автоматизацію роботи довідниково-бібліографічного відділу, відділів комплектування і обробки літератури та зберігання книг, абонементів, читального залу.

Загальний фонд бібліотеки нараховує 16 310  одиниць друкованої продукції, який формується відповідно до профілю навчального закладу та інформаційних потреб студентів, викладачів.  Загальна забезпеченість - 100%, забезпеченість україномовними підручниками - 97,2%.

Кількість посадкових місць у читальній залі бібліотеки - 35.

Роботу бібліотеки спрямовано на формування бібліотечного фонду згідно з навчальними планами, на якісне і оперативне бібліотечно-бібліографічне та інформаційне обслуговування професорсько-викладацького складу та студентів, впровадження і використання новітніх інформаційних технологій.

6. Організація роботи Вченої ради ВІКОП

За  звітний  період  робота  Вченої  ради  була  спрямована  на вирішення  питань,  пов'язаних  з  основними  напрямами  діяльності інституту.  У  ході  10  планових  засідань  було  розглянуто  низку важливих питань життєдіяльності інституту.

1. З роботи навчальних підрозділів:
- ухвалення навчальних програм та планів;
-  аналіз  підсумків  вступної  кампанії  та  заходи  щодо  її подальшого вдосконалення;
- розгляд результатів екзаменаційних сесій;
- організація виконання дипломних робіт;
-  аналіз  показників  працевлаштування  випускників інституту;

2.  З  науково-методичної  роботи  та  підготовки  науково-педагогічних кадрів:
-  затвердження  основних  напрямів  науково-дослідної  роботи університету на 2014/15 роки;
-  оцінка  науково-педагогічної  діяльності  структурних підрозділів;
-  аналіз  стану  підготовки  наукових  та  науково-педагогічних  кадрів  вищої  кваліфікації  через  докторантуру  та  аспірантуру
-  звіт  про  результати  роботи  Науково-методичної  ради інституту та рекомендації щодо її вдосконалення;
-  розгляд  конкурсних  справ  на  посади  завідувачів  та професорів кафедр;
- аналіз  динаміки  якісного  та  кількісного  складу  викладачів  та надання  рекомендацій  щодо  переукладення  строкових трудових договорів.

3. З виховної роботи:
-  ухвалення  звітів  органу  студентського  самоврядування  у популяризації інституту;
- аналіз роботи та перспективи розвитку підготовчого відділення

4. Про матеріально-технічне забезпечення:
- звіти  про  підготовку  матеріально-технічної  бази  інституту до роботи у зимовий період;
- затвердження обсягів ремонтних робіт;
-  аналіз  фінансової  діяльності  та  затвердження  кошторису інституту.

Поряд з цими, на засіданнях Вченої ради розглядалися:
- пропозиції  щодо  внесення  змін  до  Статуту  інституту  для подальшого  затвердження  на  Конференції  трудового колективу інституту;
-  рекомендації  щодо  укладення  договорів  про  співпрацю  з учбовими та науковими установами України та інших держав.

7. Виховна робота.  Студентське самоврядування.

7.1. Загальні положення

Виховна  робота  є  однією  з  найважливіших  складових  в організації навчально-виховного  процесу.  Формування  національної інтелігенції, сприяння  збагаченню  і  оновленню  інтелектуального генофонду  нації,  виховання  її  духовної  еліти – завдання,  що  стоять перед вищими навчальними закладами на одному рівні з підготовкою висококваліфікованих фахівців. Досягнення мети виховання можливе лише  за  умови  комплексного  підходу  і  залучення  до  цієї  роботи всього  професорсько-викладацького  складу  вищих  навчальних закладів,  адміністрації,  органів  студентського  самоврядування  та громадських об'єднань студентської молоді.

Виховна робота, як і якісна навчальна та наукова діяльність, має  загальну  мету –  підготувати  якісного  фахівця  з  вищою освітою.  Загалом  це  означає,  що  випускник  інституту  повинен бути  професіоналом  у  своїй  справі,  порядною,  діловою  людиною, патріотом своєї країни.

Безумовно, виховна робота, в широкому розумінні цього поняття, не  є  відокремленим  напрямком  в  освітянській  діяльності  як  всього інституту,  так  і  усіх  його навчальних  підрозділів.  Увесь  освітній процес – тобто  процес  певного  впливу  на  особу  або  групу  осіб  з метою  досягнення  якогось  конкретного  результату –  потрібно вважати вихованням.

7.2. Організаційні заходи

Організаційні  заходи  в  інституті  традиційно  включають  в себе:  розробку  та  уточнення  теоретико-методологічних  засад  на кожний  етап  їх  здійснення;  принципи  виховання,  на  які,  з урахуванням конкретного складу студентства, буде звертатися окрема увага;  основні  напрямки  такої  роботи;  суб'єкти,  які  на  даному  етапі будуть  здійснювати  основні  виховні  заходи;  роль  викладача  під  час проведення занять та куратора – у позанавчальний час тощо.

З  урахуванням  загального  плану  виховної  роботи  та організаційних  заходів,  кожен  підрозділ  розробляє  та затверджує свій план проведення такої роботи, виділяє  окремі  напрямки  і  завдання  виховання,  що відображає  певні  позитивні  спроби  пошуку  свого  підходу  в організації такої роботи.

Щорічно  на  початок  навчального  року  в  підрозділах  ведеться робота  з  призначення  та  уточнення  кураторів  навчальних  груп,  і основним  завданням  виховної  роботи  в  цьому  напрямку  є максимальне  зниження  формального  підходу  до  роботи  куратора  як педагога-наставника, носія знань і культури.

 

Дійсний  куратор –  це не  лише  організатор  такої  роботи,  а  й досвідчений  порадник  молодої  людини,  особливо  на  молодших курсах її навчання в університеті. Є в інституті й успішний досвід організації  такої  роботи.  Наприклад,  на  молодших  курсах  не  тільки  були  закріплені  куратори  з  числа викладачів,  а  й  ще  для  посилення  такої  діяльності  їм  на  допомогу додавали  студентів старших курсів,  що  посилювало  не  лише  навчальну,  а  й позанавчальну виховну діяльність.

Куратори під час проведення кураторських годин, які внесені до розкладу  занять,  спілкуються  зі  студентами,  цікавляться  їх результатами  в  навчанні,  розглядають  і  вирішують  питання,  що постають перед студентами.

Налагоджено  співпрацю  з  органами  студентського самоврядування,  яке  займає  активну  позицію  в  роботі  щодо пропаганди здорового способу життя, організації зустрічей студентів з  представниками  суспільно-політичних  організацій,  з  показом документальних  фільмів  в  гуртожитках.  У  цьому  студентське самоврядування  отримує  повну  підтримку  з  боку  адміністрації університету.

Планово проводяться спортивні змагання.

 7.3. Заходи інформаційно-пропагандистського забезпечення та просвітницької роботи

Цей  напрямок  посідає  важливе  місце  в  системі  підготовки студентів.  Він  тісно  поєднаний  з  навчальним  процесом,  всіма  його складовими.  Ставку  в  такій  роботі  треба  робити  на  особистість, формування  не  лише  спеціаліста  певного  профілю,  а  й  суспільно активної людини, громадянина, фахівця XXI століття. Адже від рівня його  підготовки,  високого  інтелекту  й  духовності  залежатиме подальший прогрес нашого суспільства.

Робота в цьому напрямку активно проводиться у всіх підрозділах інституту,  особливо  зі  студентами  перших  курсів,  яких  протягом певного  періоду  знайомлять  з  історією  інституту  та  його традиціями.

Робота  з  підтримки  інститутських  традицій  виділяється  в окремий напрям роботи. Протягом минулого навчального року активно проводилась ціла низка  заходів  з  актуальних  проблем  суспільства,  внутрішньої  і зовнішньої політики, заходів, спрямованих на розвиток національно-патріотичних  традицій,  відзначення  історичних  та  пам'ятних  дат, вшанування ветеранів. Це і дні Європи в Україні, і міжнародний День миру,  День  соборності,  День  української  писемності  та  мови, міжнародний  День  студентів,  тиждень  української  молоді,  День Перемоги та багато інших.

Формою проведення таких заходів стали семінари, круглі столи, лекції,  кураторські  години,  екскурсії,  виставки  відповідної літератури, фотовиставки, мітинги, святкові концерти.

Систематично проводяться  дні   відкритих  дверей.  У  ці  дні  підрозділи інституту  відвідують  майбутні  студенти,  які  відчувають атмосферу  інституту і  мають можливість  поспілкуватися  із  завідувачами кафедр,   професорсько-викладацьким  складом  і  остаточно приймають рішення вступити до нашого інституту.

Інститут активно  співпрацює  з  громадськими та молодіжними організаціями по  цілому  ряду  напрямів, найважливішими з яких слід вважати пропаганду здорового способу життя  та  боротьби  з  тютюнопалінням,  вживанням  наркотичних засобів, захворювання на ВІЛ, СНІД.

8. Спортивна та культурно-масова робота

Фізичне  виховання  в  ВІКОПі вирішується  шляхом  двох  головних  форм  організації  педагогічного процесу – занять фізичною культурою та занять спортом. Щорічно  проводяться:  1)  спартакіада  серед  курсів  з  5  видів  програми  (футбол,  шахи,  теніс, настільний теніс, бадмінтон) з 15 вересня по 30 грудня; та 2) першість з  14  видів  програми  (футбол,  фут зал, волейбол, баскетбол, бокс, легка атлетика, настільний теніс, гандбол, художня  гімнастика,  шахи,  бадмінтон,  теніс).

В нашому вузі студенти не тільки навчаються – вони мають змогу займатися в секціях легкої, важкої атлетики, шахів, волейболу та інших, де підвищують свою спортивну майстерність. Баскетбольна команда ВІКОПу – бронзовий призер кубку України 2009 року серед чоловічих команд першої ліги. Орендуються також спортивні зали в клубах «Максимус» та «Маяк».

При виші організовуються дискотеки, є студентські їдальні, кафе. Щорічними стали проведення конкурсу «Королеви краси».  Дівчата змагаються не тільки за звання найвродливішої, а і найталановитішої, - адже демонструються моделі одягу, які належать творчому перу учасників.

Студентський будинок моди об’єднує навколо себе молодь, яка здобуває в інституті творчі професії. Щорічно проводяться фестивалі моди, в рамках яких мають місце професійні конкурси молодих модельєрів-дизайнерів одягу – «Печерські каштани», «Фейєрія-бард» та багато інших всеукраїнських конкурсів, де гідно оцінили роботу студентів ВІКОПу.

Особливістю нашого вузу є не тільки надання глибоких фундаментальних базових знань, а й хороше, чуйне ставлення до студентів. Наш порівняно невеликий колектив живе та працює як одна сім’я, де немає чужих дітей та не наших проблем. Групові керівники – куратори – пильно слідкують не тільки за навчанням студентів, а і за їх побутом, дозвіллям, а коли необхідно – допомагають вирішувати нагальні питання.

Традиційними для нашого вузу є проведення восени днів здоров’я, де студенти разом з викладачами відпочивають на мальовничих берегах Південного Бугу, проводяться не тільки спортивні змагання, а і конкурси кулінарних здібностей та інші веселі розваги.

9. Дотримання положень законодавства при прийнятті на роботу науково-педагогічних та наукових працівників

При  прийнятті  на  роботу  науково-педагогічних  працівників  ректор  неухильно  дотримується  чинного  законодавства  України,  а  саме:  Закону України  «Про  вищу  освіту»,  Положення  про  обрання  та  прийняття  на  роботу науково-педагогічних  працівників  вищих  навчальних  закладів  ІІІ-IV  рівнів акредитації,  затвердженого  наказом  Міністерства  освіти  і  науки  України 24.12.2002  року  №  744,  Колективного  договору  між  адміністрацією  та виборним органом профспілкової організації університету, а також Положення про  порядок  проведення  конкурсного  відбору  при  заміщенні  вакантних  посад науково-педагогічних  працівників  Вінницького інституту конструювання одягу і підприємництва,  затвердженого  Вченою  радою  27.11.2014  року (протокол №5).

Шановні колеги!

Кожному  з  Вас  особисто  і  усім  колективам,  які  ви представляєте,  висловлюю  щиру  подяку  за  співпрацю  протягом минулого  року.  Критично  ставлячись  до  зробленого,  реалістично оцінюючи масштаб задач на майбутнє, висловлюю вам вдячність за зваженість у підходах до проблем, творче ставлення до роботи, моральність, високий професіоналізм, якість і результативність у роботі.

Звіт наданий 01 липня 2015 р. на  конференції  трудового колективу  Вінницького інституту конструювання одягу і підприємництва.

Ректор ВІКОП

проф., д.т.н.                                                                    О.В. Нахайчук

                                                                                                    

                          

 

                          

 

      

   
09.06.2016 23:37