Пошук

Положення про студентське самоврядування

 

ПОЛОЖЕННЯ

про студентське самоврядування
у приватному вищому навчальному закладі:

«Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва»

 

1. Загальні положення

1.1. Студентське самоврядування в ПВНЗ «Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва» (далі студентське самоврядування) – це самостійна громадська діяльність студентів, що спрямована на забезпечення і захист прав та інтересів студентів, яка функціонує з метою забезпечення виконання студентами своїх обов'язків та захисту їх прав і сприяє гармонійному розвиткові особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника. Студентське самоврядування в ПВНЗ ВІКОП є важливою складовою навчально-виховного процесу, що спрямована на зростання соціальної активності, ініціативи і відповідальності.
1.2. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються чинним законодавством, нормативними документами Кабінету Міністрів України, рішеннями Міністерства освіти і науки України, Статутом інституту та цим Положенням.
1.3. У студентському самоврядуванні беруть участь студенти, які навчаються в інституті. З припиненням особою навчання в інституті припиняється її участь в органі студентського самоврядування. Усі студенти мають рівне право на участь у студентському самоврядуванні.
1.4 Органи студентського самоврядування діють на основі принципів добровільності, демократичності, законності, гласності, гуманності, колегіальності.
1.5. Органи студентського самоврядування не залежать від релігійних об’єднань і політичних партій та рухів.
1.6. Адміністрація інституту, служби гуртожитку, працівники кафедр та структурних підрозділів всебічно сприяють роботі органів студентського самоврядування інституту всіх рівнів.
1.7. Для забезпечення функціонування органів студентського самоврядування та проведення заходів, пов'язаних з їхньою діяльністю, адміністрація інституту надає органам студентського самоврядування приміщення, необхідне технічне обладнання, засоби зв'язку та поліграфії, забезпечує витратними матеріалами.

2. Основна мета, завдання, функції та напрями діяльності

органів студентського самоврядування
• сприяють вихованню духовних цінностей, патріотизму, громадянської свідомості та моралі;
• сприяють формуванню любові до аlma mater у студентів;
• забезпечують захист прав та інтересів студентів, які навчаються в інституті, сприяють забезпеченню їх належних потреб у сфері навчання, побуту, оздоровлення, відпочинку тощо;
• беруть участь в управлінні інститутом;
• беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної та навчально-виховної роботи, оздоровлення;
• беруть участь у забезпеченні та контролі якості освітнього процесу, вносять пропозиції щодо змісту освіти, навчальних планів і програм;
• делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів;
• вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази інституту;
• сприяють дотриманню студентами дисципліни та Правил внутрішнього розпорядку;
• сприяють пошуку та підтримці ініціативних студентів, наданню їм всебічної допомоги;
• сприяють створенню умов для вільного розвитку студентів шляхом їх залучення до різноманітних видів творчої діяльності: культурної, технічної, громадської, спортивної тощо;
• сприяють участі студентів у міжнародних, всеукраїнських, міжрегіональних, регіональних та інших молодіжних проектах, конкурсах, конференціях;
• беруть участь в організації дозвілля та відпочинку студентів: проводять вечори відпочинку, конкурси, огляди, свята, конференції, спортивні заходи, дня інституту тощо;
• пропагують здоровий спосіб життя, проводять заходи щодо запобігання студентами правопорушень, уживання наркотиків і тютюну та зловживання алкоголем;
• залучають студентів до участі в охороні громадського порядку на території інституту за їх згодою;
• створюють згідно чинного законодавства гуртки, об’єднання, клуби за інтересами тощо;
• співпрацюють з громадськими організаціями інституту, Науковим товариством студентів, аспірантів та молодих учених.
• сприяють співробітництву студентських організацій інституту з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів, молодіжними та громадськими організаціями;
• представляють інститут у місцевих, регіональних, всеукраїнських і міжнародних студентських та молодіжних організаціях;
• сприяють працевлаштуванню студентів;
• проводять роботу в студентському гуртожитку, беруть участь у поселенні студентів, вирішенні питань забезпечення належних побутових умов мешкання студентів у гуртожитку;
• беруть участь в організації харчування студентів;
• поширюють інформацію про свою діяльність;
• виконують інші функції, передбачені Законом України «Про вищу освіту» та цим Положенням.

3. Права та обов’язки органів студентського самоврядування

3.1. Органи студентського самоврядування мають право:
• приймати акти, що регламентують їх організацію та діяльність;
• отримувати від адміністрації інституту консультативну підтримку, об’єктивну й повну інформацію з питань, що стосуються студентів, здійснювати її аналіз та пропонувати відповідні заходи;
• звертати увагу адміністрації інституту на дії посадових осіб, працівників інституту, якщо вони порушують права студентів, подавати скарги на їх дії, вимагати реагування на скаргу згідно з чинним законодавством;
• брати участь у роботі робочих та дорадчих органів інституту;
• брати участь у розробці документів, що регламентують діяльність інституту з усіх питань, пов'язаних із навчанням, відпочинком і побутом студентів;
• самостійно розпоряджаються коштами та іншим майном, що перебувають на балансі та банківських рахунках органів студентського самоврядування;
• делегувати представників до регіональних, всеукраїнських та міжнародних студентських організацій та об’єднань;
• брати участь у забезпеченні якості освітнього процесу в інституті;
• брати участь у розв’язанні конфліктних ситуацій, що виникають між студентами та представниками адміністрації, іншими працівниками інституту;
• брати участь у розв’язанні спірних питань, пов’язаних із накладанням дисциплінарних стягнень на студентів;
• проводити організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;
• виконувати інші повноваження, що не суперечать законодавству України.

3.2. Органи студентського самоврядування зобов’язані:
• чітко дотримуватися цього Положення;
• забезпечувати дотримання прав та інтересів студентів;
• сприяти виконанню студентами своїх обов’язків;
• звітувати перед студентською громадою про свою діяльність;
• сприяти розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування в інституті;
• допомагати адміністрації інституту, гуртожитку в освітній, науковій, виховній роботі, забезпеченні безпеки життєдіяльності, поліпшенні умов навчання, мешкання в гуртожитку та відпочинку студентів, реалізації їхнього творчого потенціалу;
• регулярно інформувати студентів з усіх питань життя інституту та студентства, що їх стосуються;
• аналізувати й узагальнювати зауваження та пропозиції студентів щодо організації освітнього процесу, соціально-побутових проблем та інших питань життєдіяльності інституту і звертатися до адміністрації інституту з пропозиціями щодо їх вирішення;
• узгоджувати з адміністрацією інституту рішення про проведення в інституті заходів, до участі в яких залучаються особи, які не навчаються та не працюють в інституті.

4. Права та обов’язки адміністрації інституту щодо взаємодії з органами студентського самоврядування

4.1. Адміністрація інституту має право:
• отримувати інформацію про діяльність органів студентського самоврядування (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність тощо);
• ініціювати скликання позачергової Конференції студентів інституту.
4.2. Адміністрація інституту зобов’язана:
• інформувати органи студентського самоврядування про важливі рішення, що стосуються студентів;
• забезпечити належні умови для діяльності органів студентського самоврядування (надання приміщення, меблів, оргтехніки, забезпечення телефонним зв’язком, постійним доступом до мережі Інтернет, відведення місць для встановлення інформаційних стендів тощо) та укласти відповідну угоду;
• спрямовувати кошти, визначені Вченою радою інституту в розмірі не менш як 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих інститутом від основної діяльності, на фінансування студентського самоврядування.
4.3. За погодженням з органами студентського самоврядування інституту приймати рішення про:
• відрахування студентів інституту, та їх поновлення на навчання;
• про призначення проректорів;
• поселення студентів у гуртожиток і виселення студентів із гуртожитку;
• затвердження Правил внутрішнього розпорядку інституту в частині, що стосується осіб, які навчаються;
• затвердження рішень із питань гуртожитку.
4.4. Адміністрація вищого навчального закладу не має права втручатися в діяльність органів студентського самоврядування.

5. Структура й організація роботи студентського самоврядування

5.1. Студентське самоврядування здійснюється на рівні: академічних груп, курсів, гуртожитку та інституту в цілому.
• Рішення органів студентського самоврядування є обов’язковим для виконання всіма студентами та мають дорадчий характер для адміністрації і структурних підрозділів інституту.
• Діяльність органів студентського самоврядування регламентується цим Положенням.
• Органи студентського самоврядування можуть приймати окремі положення про свою діяльність, що не суперечать даному Положенню.
• На всіх рівнях органи студентського самоврядування є виборними.

5.2. Вищим органом студентського самоврядування інституту є Конференція студентів ПВНЗ «Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва» (далі – Конференція). 

• Делегати на Конференцію обираються на конференціях студентів академічних груп всіх курсів інституту, виходячи з квоти 4 делегата від однієї академічної групи. 

5.2.1. Конференція:

• ухвалює Положення про студентське самоврядування ПВНЗ «Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва», вносить зміни та доповнення до цього Положення;
• визначає порядок проведення прямих таємних виборів органів студентського самоврядування інституту, делегатів Конференції трудового колективу інституту, Вченої ради інституту;
• обирає строком на один рік вищий виконавчий і представницький орган студентського самоврядування інституту – Студентську раду ПВНЗ «Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва» та заслуховує його звіт;
• затверджує процедуру використання майна та коштів органів студентського самоврядування;
• затверджує річний кошторис органів студентського самоврядування, вносить до нього зміни та доповнення, заслуховує звіт про його виконання;
• обирає з числа студентів контрольно-ревізійну комісію для здійснення поточного контролю за станом використання майна та дотримання кошторису органами студентського самоврядування, заслуховує її звіт;
• обирає виборчу комісію для проведення та визначення результатів прямого таємного голосування з виборів органів студентського самоврядування інституту, делегатів Конференції трудового колективу інституту, Вченої ради інституту;
• заслуховує звіти органів студентського самоврядування інституту та контрольно-ревізійної комісії, дає їм відповідну оцінку;
• визначає завдання, стратегію і напрями дій студентського самоврядування інституту та його органів;
• розглядає інші питання діяльності органів студентського самоврядування.
5.2.2. Конференція студентів проводиться не рідше ніж один раз на навчальний рік. Про час, місце її проведення та порядок денний оголошується не пізніше, ніж за 10 робочих днів до конференції.
5.2.3. Позачергова Конференція скликається за вимогою не менше ніж 10% студентів або ректора інституту.
5.2.4. Рішення Конференції вважається правомочним, якщо на ній були присутні більше половини її делегатів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх делегатів Конференції за наявності кворуму. Регламент роботи затверджується самою Конференцією. Протокол Конференції підписують головуючий та секретар.
• Рішення Конференції є обов’язковими для виконання органами студентського самоврядування; для адміністрації університету вони мають рекомендаційний характер.
5.3. Представницьким і виконавчим органом студентського самоврядування інституту є Студентська рада інституту.
• Членами Студентської ради інституту можуть бути студенти-активісти, старости академічних груп, голови постійних комісій і відділів Студентської ради. Персональний склад Студентської ради обирається конференцією студентів прямим таємним голосуванням строком на один рік.
5.3.1. Студентська рада інституту:
• бере участь у забезпеченні якості освітнього процесу, допомагає адміністрації інституту в організації навчально-виховної роботи, вдосконаленні навчальних планів, програм, практичної підготовки студентів;
• бере участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення науково-дослідної роботи студентів, оздоровлення студентів;
• бере участь в управлінні інститутом, делегує своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів;
• сприяє дотриманню студентами дисципліни та Правил внутрішнього розпорядку;
• сприяє участі студентів у міжнародних, всеукраїнських, міжрегіональних, регіональних та інших молодіжних заходах і проектах, які пов’язані з професійною підготовкою майбутніх фахівців;
• пропагує здоровий спосіб життя, уживає заходів щодо запобігання вчиненню особами, які навчаються, правопорушень, уживанню ними наркотиків, зловживанню алкоголем, палінню тощо;
• залучає студентів (за їх згодою) до участі в охороні громадського порядку на території інституту;
• поширює інформацію про свою діяльність, сприяє розвитку самоврядування в інституті;
• вносить пропозиції щодо розвитку матеріальної бази інституту у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;
• бере участь в обговоренні та вирішенні питань харчування студентів;
• обирає зі свого складу голову Студентської інституту, його заступника та секретаря;
• скликає Конференцію студентів інституту та звітує перед нею про свою роботу;
• вносить пропозиції Вченій раді інституту щодо визначення в кошторисі інституту коштів на виконання завдань та повноважень студентського самоврядування;
• вносить Конференції студентів інституту пропозиції щодо кандидатур делегатів конференції трудового колективу інституту та представників до складу Вченої ради інституту;
• ухвалює Положення про діяльність Студентської ради інституту;
• розпоряджається закріпленим майном та коштами, виділеними Студентській раді інститутом відповідно до затвердженого кошторису;
• вирішує питання про входження до регіональних, всеукраїнських та міжнародних об’єднань, спілок та союзів, укладає з ними відповідні угоди;
• співпрацює з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів, молодіжними громадськими організаціями;
• може делегувати частину своїх повноважень голові Студентської ради інституту;
• приймає інші рішення в межах своїх повноважень.
5.3.2. Голова Студентської ради інституту:
• скликає засідання Студентської ради інституту, головує на його засіданнях;
• організовує роботу і несе відповідальність за ефективність діяльності Студентської ради інституту;
• виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності Студентської ради;
• робить у необхідних випадках заяви, надсилає звернення і клопотання від імені студентського самоврядування інституту та Студентської ради;
• вносить пропозиції Студентській раді про перевибори заступника голови, секретаря, визначає їх функції;
5.3.3. Заступник голови Студентської ради інституту:
• у разі необхідності або за дорученням голови виконує повноваження голови Студентської ради;
• допомагає голові в поточній роботі.
5.3.4. Секретар Студентської ради:
• веде протокол Конференції та засідань Студентської ради, підписує їх разом із головою;
• координує хід виконання поточних та перспективних планів діяльності Студентської ради;
• відповідає за документообіг, разом із головою відповідає за збереження документації Студентської ради;
• виконує інші функції, покладені на нього головою.
5.3.5. Засідання Студентської ради інституту відбуваються не рідше одного разу на місяць. Позачергове засідання Студентської ради інституту скликається на вимогу голови Студентської ради або на вимогу більше 1/3 її членів.
5.3.6. Засідання Студентської ради інституту є правомочним за присутності 2/3 усіх членів Студентської ради. Головує на засіданні голова Студентської ради або за його дорученням – заступник голови. Рішення Студентської ради інституту вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини членів Студентської ради, які брали участь у засіданні. Рішення Студентської ради інституту підписує головуючий на засіданні та секретар.
5.3.7. Постійно діючі комісії та відділи Студентської ради:
• комісія з навчальної роботи: спрямовує свою діяльність на поліпшення навчального процесу, співпрацює з проректором з навчальної роботи та навчальним відділом;
• комісія з наукової роботи: займається питаннями розвитку студентської наукової діяльності, співпрацює з проректором з наукової роботи та науковим відділом;
• комісія з виховної роботи: організовує виховну роботу серед студентів, співпрацює з проректором з організаційної та виховної роботи;
• комісія з культурно – масової роботи: займається питаннями культурно – масової роботи, співпрацює з проректором з організаційної та виховної роботи, іншими структурними підрозділами та організаціями;
• контрольно-ревізійна комісія: здійснює поточний контроль за виконанням бюджету та діяльності органів студентського самоврядування інституту, доповідає про результати проведених нею перевірок на Конференції студентів інституту;
• комісія з побуту студентів: вирішує питання, пов’язані з проживанням студентів у гуртожитку, співпрацює з адміністрацією гуртожитку;
• комісія з соціального захисту та оздоровлення: сприяє забезпеченню соціального захисту та оздоровлення студентів;
• комісія з міжнародних зв’язків: бере участь у вирішенні питань міжнародних студентських відносин та обмінів;
• комісія з міжвузівських зв’язків: сприяє реалізації міжвузівських студентських зв’язків, співпрацює з проректором з організаційної та виховної роботи;
• комісія з фізичного виховання та спорту: вирішує питання організації фізичної культури, пропаганди здорового способу життя та спорту;
• відділ інформації: організовує інформаційне забезпечення та соціологічні опитування студентів, співпрацює з редакцією газети «Новини Інтегралу», з дозволу ректора організовує випуск студентських друкованих та електронних видань.
5.3.8. Староста академічної групи:
• староста академічної групи (далі староста групи) здійснює координацію самоврядування студентів на рівні академічної групи і представляє інтереси студентів групи в навчальній частині та кафедрах;
• вибори старости групи здійснюються простою більшістю голосів шляхом відкритого голосування на зборах групи у двотижневий термін після початку навчання новоствореної академічної групи із числа студентів з відмінною та доброю успішністю;
• збори групи є правомочними за наявності не менше 2/3 від загальної кількості студентів академічної групи.
5.3.8.1. Староста групи може бути переобраний:
• зборами студентів групи з ініціативи не менше 2/3 її складу;
• за письмовою заявою Голови Студентської ради інституту (при наявності відповідного обґрунтування причини);
• в разі систематичного невиконання своїх обов’язків;
• в разі постійного неподання до навчальної частини у встановлений термін «Відомостей відвідування» та недбалого ведення документації.
5.3.8.2. Розпорядження старости групи в межах його повноважень обов’язкові для виконання студентами групи.
5.3.8.3. Обов’язки старости академічної групи:
• на лекціях та семінарах надавати у «Відомостях відвідування» встановленого зразка об’єктивні дані про присутність студентів групи до початку заняття (присутність позначається знаком “+”, відсутність - знаком “нб”) та фіксувати академічну успішність студентів групи. Староста групи несе відповідальність за достовірність та правдивість заповнення відомостей і завіряє їх своїм підписом;
• надавати до навчальної частини «Відомості відвідування» у встановлений термін (разом із довідками встановленої форми про причини пропусків студентами лекцій та практичних занять);
• інформувати студентів групи про зміни в розкладі;
• інформувати завідувача кафедри в разі відсутності викладача пізніше 15 хвилин від початку пари;
• організовувати виконання студентами групи плану навчального процесу;
• з’ясовувати причину тривалої (більше 3-х навчальних днів) відсутності студента на заняттях та подавати офіційне повідомлення про це до навчальної частини, а при необхідності – батькам студента;
• здійснювати контроль за станом навчальної дисципліни групи, виконанням «Правил внутрішнього розпорядку та поведінки студентів», наказів і розпоряджень по інституту;
• здійснювати нагляд за збереженням навчального обладнання та інвентарю в аудиторіях, навчальних кімнатах та лабораторіях під час перебування в них студентів академічної групи;
• призначати чергового по групі на час занять.

6. Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування
• органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами студентського самоврядування вищих навчальних закладів інших країн, міжнародними студентськими організаціями та їх об’єднаннями для результативного виконання своїх завдань у межах визначених повноважень;
• за погодженням з адміністрацією інституту органи студентського самоврядування можуть укладати угоди, проводити спільні заходи міжнародного рівня;
• міжнародна діяльність органів студентського самоврядування має сприяти формуванню позитивного іміджу інституту та держави.

7. Прикінцеві положення
Це Положення, зміни і доповнення стають правомірними після ухвалення Конференцією студентів, які навчаються в інституті, після ухвалення Вченою радою інституту та затвердження Ректором інституту.

 

10.06.2016 12:42