Пошук

Науково-дослідна робота

 

Науково-викладацький склад та студенти технологічного та економічного напрямів  ВІКОП  приділяють значну увагу науково-дослідній та методичній роботі. Науково-педагогічні працівники випускової кафедри «Технології та конструювання швейних виробів» беруть активну участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах, що знаходить свій прояв у монографічних виданнях, публікаціях у наукових журналах і збірниках наукових праць.

Результати науково-дослідної роботи кафедри використовуються в навчальному процесі, створюються доповнення до спецкурсів:  «САПР швейних виробів», «Інтелектуальна власність», «Комп’ютерна підготовка конструкторської документації» тощо.

Науково-викладацький склад кафедри «Технології та конструювання швейних виробів» бере участь у науково-дослідній роботі за різною тематикою. Досліджують теоретичні та практичні питання щодо удосконалення (підвищення) розвитку легкої промисловості. Наукові розробки професорсько-викладацького складу кафедри за останні роки знайшли свій вияв у 3 підручниках,  2 навчальних посібниках, 43 наукових статтях. Викладачі кафедри активно брали участь у науково-практичних конференціях різних рівнів:  Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів «Ресурсозберігаючі технології легкої, текстильної і харчової промисловості» Хмельницького національного університету, Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених та студентів Київського національного університету технологій та дизайну, Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми легкої і текстильної промисловості України» Херсонський національний технічний університет та інші.

Результати науково-дослідної роботи втілені в наукових працях: «Товарознавча експертиза розмірних показників та маркування спортивного одягу провідних фірм-виробників», «Удосконалення процесу проектування спортивного одягу», «Статистичні моделі на основі математичної теорії планування експерименту», «Тенденції інформаційних технологій в навчальному процесі», «Елементи японського жіночого народного костюма» та інші. Наукові дослідження та  розробки професорсько-викладацького складу Інституту за 2010-2014р. висвітлено у підручниках, навчально-методичних посібниках тощо. 

Викладачі кафедри ТКШВ та керівництво Інституту здійснили розробку двох патентів:
1. Заєць Ю.М., Захарова Е.А., Кондратьєва Л.В., Костюк О.Г., Мізрах А.А., Христюк О.І., Щерба Ю.А. Лікувально-бандажний виріб // МПК, А61F5/03 (2006.01), № 77651 від 25.02.2013р.
2. Заєць Ю.М., Захарова Е.А., Кондратьєва Л.В., Костюк О.Г., Мізрах А.А., Христюк О.І., Щерба Ю.А. Лікувально-бандажний виріб // МПК, А61F5/03 (2006.01), № 78899 від 10.04.2013р.
Розроблені вироби пройшли апробацію у Вінницькому обласному клінічному онкологічному диспансері.

На кафедрі створено наукову школу з питань перспектив удосконалення та розвитку легкої промисловості України під керівництвом завідувача кафедри доц. Пудайло Т.А., в якій беруть участь науково-викладацький склад та студенти Інституту.

На кафедрі ТКШВ Захаровою Е.А., Христюк О.І. та Щербою Ю.А. розроблено лікувально-бандажний пояс та спідницю, які призначені для операційних втручань урологічного характеру та післяопераційний період на черевній порожнині різноманітної етіології, при порушенні м’язово-зв’язаного апарату черевної стінки, опущення шлунку, кишечника, органів малого таза, грижах післяопераційних, білої лінії живота та пупкових, а також призначені для фіксації гриж різного виду та внутрішніх органів.

Кафедра «Технології та конструювання швейних виробів» залучає студентів до науково-дослідної роботи шляхом використання сучасних методів навчання, таких як: використання інформаційних технологій, ситуаційних вправ, володіння комп’ютерними технологіями тощо. Студенти мають всі умови займатися науково-дослідницькою роботою під керівництвом наукових керівників. В Інституті розроблено Положення «Про організацію пошуково-дослідницької  роботи студентів», яке регламентує науково-дослідницьку роботу.

Результатами творчих напрацювань студентів є:
- науково-пошукові та науково-дослідницькі роботи;
- організація та проведення акцій, участь у волонтерському русі;-
- участь студентів у регіональних, Всеукраїнських науково-практичних конференціях;
- проведення науково-практичних конференцій, круглих столів, студентських читань.

Щорічно в Інституті проходить науково-практична конференція професорсько-викладацького складу та студентів. 

Студенти під керівництвом викладачів випускової кафедри активно беруть участь у конкурсах наукових робіт. Наукові доробки студентів були висвітлені в  тезах доповідей провідних наукових виданнях України.

Галузева конкурсна комісія Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт КНУТД з розділу «Легка промисловість» відмітила актуальність ідей, цікаву постановку та оригінальність наукових рішень, розкритих в роботах та нагородили грамотою Української асоціації підприємств легкої промисловості – Посвалюк П.М. та грамотою галузевої конкурсної комісії КНУТД – Єфимчук В.І.

Щороку студенти Інституту беруть участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді за спеціальністю «Конструювання та технології швейних виробів», яка проходить у Київському національному університеті технологій та дизайну:
- Гоцик Л.В. посіла ІІ місце в номінації «Оригінальність оформлення»;
- Руденко О.В. посіла ІІ місце в номінації «Графіка»;
- Руденко О.В. посіла І місце в номінації «Оригінальність оформлення»;
- Німець О.М. отримала грамоту за участь.

За підсумками ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Конструювання та технології швейних виробів» у 2013р. Інститут посів 9-те місце серед кращих навчальних закладів України, які брали участь в  олімпіаді.

Так. у 2014 році захистила дисертацію на здобуття кандидата економічних наук – викладач Філонова І.Б; у 2015 році – викладач Білецька Н.В. Викладачі навчаються на  заочних відділеннях аспірантури, а саме: викл. Тиквій Н.В., ст.. викл. Захарова; доц. Рой Є.В., викл. Сонгаль О.П. – пошукачі на здобуття вченого звання.

Науково-викладацький склад кафедри Технології та конструювання швейних виробів бере участь у науково-дослідній роботі за різною тематикою. Досліджуються теоретичні та практичні питання щодо удосконалення (підвищення) розвитку легкої промисловості.

Результати науково-дослідної роботи втілені в наукових працях: «Товарознавча експертиза розмірних показників та маркування спортивного одягу провідних фірм-виробників», «Удосконалення процесу проектування спортивного одягу», «Статистичні моделі на основі математичної теорії планування експерименту», «Тенденції інформаційних технологій в навчальному процесі», «Елементи японського жіночого народного костюма» та інші.

За результатами науково-дослідних робіт була надрукована стаття у фаховому журналі «Вісник» ХНУ: №3, 2014, Ілінська Д., Захарова Е.А., Рой Є.В. «Проектні розробки одягу для урологічних хворих», обсяг 4 сторінки.

Також надруковані тези наукових робіт у збірнику тез доповідей Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі» Київського національного університету технологій та дизайну (КНУТД):
- Олійник Г.В., Пудайло Т.А. Аналіз популяризації ручного розпису тканин;
- Л.В. Сніцаренко, І.М. Білоус, Л.В. Кондратьєва. Дослідження вибору оптимального методу з’єднання деталей і жіночому одязі;
- Н.В. Мазур, Е.А. Захарова, Н.О.Пухтіцька. Improvement of process of planning of sportwear;
- Кондратьєва Л.В., Солоненко І.Г., Ланова І.М. Удосконалення сучасної класифікації типових фігур дівчаток шкільної та підліткової груп;
- К.А.Кондратьєв, О.І. Христюк, Є.В. Рой. Форми ринкового обігу швейної промисловості на прикладі прорізної кишені;
- О.А. Лещенко, А.А., Захарова, О.І. Христюк. Дослідження розмірних систем спортивного одягу.

Науково-викладацький склад  кафедри Фінансів та оподаткування працює за різною тематикою та друкується у провідних фахових виданнях України, а саме:

  • Мараховська Т.М. Проблеми фінансової стійкості підприємств в умовах нестабільності економічного розвитку//Матеріали ІІІ Регіональної науково- практичної конференції «Проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління  підприємством». – Вінниця, 2013р.
  • Філонова І.Б. Державне регулювання іноземного капіталу в банківській системі:світовий досвіт та українські реалії // Інноваційна економіка. – 2013. - №6 - с.253-259
  • Сонгаль О.П. Розвиток державного сектора в Україні//Тези доповідей науково-практичної конференції. – Київ: НТУУ «КПІ» -  2012 р. – с.34
  • Сонгаль О.П. Сучасний маркетинг та його проблеми на ринку інноваційних товарів//Тези доповідей науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу та студентів інституту. – Вінниця: ВІКОП - 2013.

ВІКОП має сучасну матеріальну базу для впровадження результатів наукових досліджень у навчальний процес, для чого розроблені пакети навчальних програм для вивчення на ПК таких курсів, як «САПР одягу», «Комп’ютерна підготовка конструкторської документації», «Оптимізація технологічних рішень», «Інженерна підготовка виробництва і проектування технологічних процесів», «Художнє моделювання і проектування одягу» тощо. Для підвищення якості підготовки спеціалістів в 2011-2012 н.р запроваджено в навчальний процес сучасні комп’ютерні програми: САПР JULIVI та АРМ «Технолог», «КОМПАС-3D».

Участь та досягнуті здобутки у інтелектуальних, наукових, науково-технічних, мистецьких, фахових, творчих конкурсах, змаганнях та олімпіадах.

Студенти ВІКОП у 2013-2015 навчальному році взяли участь у наукових конференціях, олімпіадах та мистецьких заходах, а саме:

1. Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі». КНУТД:
- студ. П.М. Посвалюк та наук. керівники Е.А. Захарова, Ю.А.Щерба.  Розробка комплекту лікувально-бандажних виробів для урологічних хворих у післяопераційний період;
- студ. Посвалюк П.М, Єфимчук В.І та наук. керівник  Христюк О.І. Технологічна проробка комплекту лікувально-бандажних виробів урологічних хворих у післяопераційний період;
- студ. Шевчук І.С. , викл. Сонгаль О.П.та наук. керівник доц. Рой Є.В.

Сучасний стан банкрутства підприємств в Україні та перспективи розвитку.

Галузева конкурсна комісія Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт КНУТД з розділу «Легка промисловість» відмітила актуальність ідей, цікаву постановку та оригінальність наукових рішень, розкритих в роботах та нагородили грамотою Української асоціації підприємств легкої промисловості – Посвалюк П.М. та грамотою галузевої конкурсної комісії КНУТД – Єфимчук В.І.

2. Всеукраїнська олімпіада зі спеціальності «Конструювання та технології швейних виробів» КНУТД:
- Лещенко Л. отримала грамоту за участь.
- Галкіна А. отримала грамоту за участь.

3. Проведені конференції, симпозіуми тощо.

 Щорічно навчальний заклад проводить  науково-практичну конференцію професорсько-викладацького складу та студентів ВІКОП.

Тези доповідей опубліковані в збірниках конференцій. Студенти ВІКОП стали призерами студентських науково-практичних конференцій, які відбулись на базі КНУТД.

4. Інноваційні проекти, що були розроблені та впроваджені, а також перспективи їх розвитку.

У ВІКОПі використовуються прогресивні, інноваційні методики навчання, сучасні технології виробництва швейних виробів, сучасне інформаційне та програмне забезпечення економічного профілю навчання, проведення економічних та переддипломних практик у Державних податкових інспекціях м. Вінниці та області, у банківських установах, торгово-промислові палаті, товарній біржі, комерційних підприємствах.

Список наукових праць кафедри технології та конструювання швейних виробів за 2014-2015 н. р.

№ п/п

Назва статті

Видавництво, журнал (назва, номер, рік) чи номер авторського свідоцтва

Кількість
сторінок

Прізвища авторів

Примітки

1.

Дослідження сучасних
стилів одягу

Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів.- Хмельницький: ХНУ – 2014 – с. 16-17

4

Солоненко І.Г.
К.А. Кондратьєв, 
О.В. Деркач

 

2.

Розробка періодизації типових фігур дівчаток шкільної та підліткової вікових групи

Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми легкої і текстильної промисловості України» Херсон: ХНТУ – 2014 – с. 26-27

 

4

Солоненко І.Г.
Л.В.Кондратьєва, Студ. А.М.Буран

 

3.

Проектні розробки одягу для урологічних хворих

Вісник Хмельницького національного університету. – 2014. -№2, Т.1. – С.124-128

4

Захарова Е.А.
Д. Іллінська,
Є.В.Рой

 

4

Розробка комплекту спецодягу від промислового забруднення АЗС

Вісник Хмельницького національного університету. – 2015. -№1, Т.1. – С.221-224

4

Захарова Е.А.
О.В. Нахайчук , В.П. Якубович.

 

5

Дослідження міцності тканини із використанням узагальненого критерію руйнування

Problems of Tribology / №1, 2015. – Р. 44-47.

4

Захарова Е.А.
О.В.Нахайчук,  Є.В.Рой

 

6

Деформируемость заготовок в условиях сложного нагружения

Problems of Tribology / №4(74), 2014. – Р. 102-105

4

О.В.Нахайчук,  Пухтіцька Н.О.

 

7

Розробка комплекту спецодягу для кухарів

Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів: Ресурсозберігаючі технології легкої, текстильної і харчової промисловості. – Хмельницький: ХНУ – 2014.

1

Захарова Е.А.
П.М.Посвалюк, В.П.Якубович.

 

8

Дослідження вибору оптимального методу зєднань деталей в
жіночому одязі

Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів: Ресурсозберігаючі технології легкої, текстильної і харчової промисловості. – Хмельницький: ХНУ – 2014.

1

Былоус І.М.,
Кондратьєва Л.В.

 

9

Розробка комплекту лікувально-бандажних виробів для урологічних хворих у післяопераційних період.

Тези доповідей ХІІІ Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі». – Київ: КНУТД. Том.1 – 2014. – С.42-43.

1

Захарова Е.А.
П.М.Посвалюк, Ю.А.Щерба

 

10

Розробка періодизації типових фігур дівчаток шкільної та підліткової вікових групи

Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми легкої і текстильної промисловості України» Херсон: ХНТУ – 2014 – с. 26-27

1

Кондратьєва Л.В.

 

 Список наукових праць кафедри фундаментальних та гуманітарних дисциплін за 2014-2015 навчальний рік

№ п/п

Назва статті

Видавництво, журнал

(назва, номер, рік) чи номер авторського свідоцтва

Кільк.

стор.

 

Прізвища

авторів

Прим.

1.

Деформируемость заготовок в условиях сложного нагружения 

Проблеми трибології,

Хмельницький, 2014р.

4

Нахайчук О.В.,

Пухтіцька Н.О.

 

2.

Розробка комплекту спецодягу від промислового забруднення для заправників АЗС

Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. Хмельницький, 2015р.

4

Нахайчук О.В.,

Захарова Е.А.,

Якубович В.П.

 

3.

Дослідження міцності тканини із використанням узагальненого критерію руйнування

Проблеми трибології,

Хмельницький, 2015р.

5

Нахайчук О.В.,

Захарова Е.А.,

Рой Є.В.

 

4

 Просторово-часова організація ходьби в осіб юнацького віку з різним темпераментом

Матеріали V Всеукраїнського наукового симпозіуму «Особливості формування та становлення психофізіологічних функцій людини в онтогенезі». – Черкаси, 21-22 травня, 2012. – С. 30

10

Доцент кафедри нормальної фізіології ВНМУ Богомаз О. В.,

Викладач-методист ВІКОП Щерба Ю.А.

 

5.

Просторово-часова організація ходьби при зміні вестибулярного сенсорного потоку

Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології». – Київ, 9-11 жовтня, 2012. – С. 157

12

Доцент кафедри нормальної фізіології ВНМУ Богомаз О. В.,

Викладач-методист ВІКОП Щерба Ю.А.

 

6.

Особливості стресових реакцій у осіб чоловічої та жіночої статі

Матеріали XI Міжнародної студентської наукової конференції «Перший крок в науку - 2014». – Вінниця, 3-4 квітня, 2014. – С. 9-10

15

Доцент кафедри нормальної фізіології ВНМУ Богомаз О. В.,

Викладач-методист ВІКОП Щерба Ю.А.

 

7.

Просторово-часові параметри ходьби при частково зміненому вестибулярному потоці

Biomedical and Biosocial Anthropology. – 2013. – № 20. – С. 107-110

13

Доцент кафедри нормальної фізіології ВНМУ Богомаз О. В.,

Викладач-методист ВІКОП Щерба Ю.А.

 

8.

Сучасні уявлення про нейрофізіологічні механізми організації локомоції

допоміг у апробації

Вісник Вінницького національного медичного університету . – 2014. - № 1, ч. 2. – Т.18. - С. 297-302

12

Доцент кафедри нормальної фізіології ВНМУ Богомаз О. В.,

Викладач-методист ВІКОП Щерба Ю.А.

 

9.

Патент на корисну модель:

 

Лікувально-бандажний виріб // МПК, А61F5/03 (2006.01), № 77651 від 25.02.2013р.

 

1

Щерба Ю.А., Заєць Ю.М., Захарова Е.А., Кондратьєва Л.В., Костюк О.Г., Мізрах А.А., Христюк О.І.

 

10.

Патент на корисну модель:

Лікувально-бандажний виріб // МПК, А61F5/03 (2006.01), № 78899 від 10.04.2013р.

1

Щерба Ю.А., Заєць Ю.М., Захарова Е.А., Кондратьєва Л.В., Костюк О.Г., Мізрах А.А., Христюк О.І.

 

11.

О рациональности нарративного объяснения

 

Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – Вип. 706: Філософія. – С. 13-19.   0,6 п.л.

7

Ратников В.С., Краснонос Н.А.

 

12.

Технологія виготовлення сувенірної упаковки

Тези доповідей науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу та студентів інституту. -

Вінниця:ВІКОП-2013.

1

Студ.

Бондаренко З.

Викладач-методист ВІКОП Пухтіцька Н.О.

 

 

13.

Профілізація англійської мови у вищих навчальних закладах з використанням методу проектів

Тези доповідей науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу та студентів інституту. -

Вінниця:ВІКОП-2013.

2

Викладач-методист ВІКОП Пухтіцька Н.О.

 

 

14.

Peculiarities using of English slang and jargon.

Особливості використанням англійського сленгу і жаргону

Тези. –

Тези доповідей науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу та студентів інституту. -

Вінниця:ВІКОП-2013

2

Студ.

Петрунік В.

Викладач-методист ВІКОП

Пухтіцька Н.О.

 

 

15.

Background and the peculiarities of manifestation of the modern world financial instability.

Передумови та особливості прояву сучасної світової фінансової нестабільності

Тези. –

MaterialyIXmezinarodnivĕdecko-praktickaconference. Zpravyvĕdeckoideje-2013.Praha.

2

Викладач-методист ВІКОП Пухтіцька Н.О.

Викл.

Філонова І.Б.

 

16

Improvement of process of planning of sportswear.

Удосконалення процесу проектування спортивного одягу.

Тези. –

Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет – конференції молодих вчених та студентів.-Вісник Хмельницького національного університету. Науковий журнал  -2013.

2

Студ.Мазур Н.

Викладач-методист ВІКОП.

Пухтіцька Н.О.

Ст.викл.

Захарова Е.А.

 

 

17.

Deformability of blanks in conditions of complex loading.

Деформируемость заготовок в условиях сложногонагружения.

Наукова стаття –

Theinternationalscientificjournal. ProblemsofTribology.

Проблеми трибології.

Міжнародний науковий журнал

4.2014.

4

Док. т.н., проф.

Нахайчук О.В.

Викладач-методист ВІКОП Пухтіцька Н.О.

 

18.

Improvement of mechanisms of state regulation of agricultural sector’s development of Ukrainian economics.

Удосконалення механізмів державного регулювання розвитку аграрного сектору економіки України.

 

Наукова стаття –

Пухтіцька // Scientific LettersofInternationalAcademicSocietyofMikhailBaludansky. – 2014 – №4. – Р. 131-136

5

Ст.викл.

Білецька Н.В.

Викладач-методист ВІКОП Пухтіцька Н.О.

 


 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Список наукових праць кафедри «Економіки і товарознавства»за 2014-2015 навчальний рік

№ п/п

ПІП автора

По якій дисципліні стаття

Назва статті

Видавництво, журнал (назва, номер, рік) чи номер авторського свідоцтва

Кіль-

кість

сторінок

 

Примітки

1.

Білецька Н.В.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

Пріоритети стійкого розвитку аграрного сектору економіки України

Регіональна бізнес-економіка та управління :Науковий, виробничо-практичний журнал. – Вінниця, 2014. – № 41.

8

 

2.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

Теретико-методологічні аспекти державного регулювання аграрного сектору економіки України

Торгівля, комерція, підприємництво : збірник наукових праць. – Львів: Львівська комерційна академія – 2014. – Вип. 17

4

 

3.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

Improvement of mechanisms of state regulation of agricultural sector’s development of Ukrainian economics

Ефективна економіка. – 2015. – № 1– Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua

0,38

 

4.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

Розвиток системи фінансового забезпечення продовольчої безпеки України

Агросвіт : Науково-практичний журнал. – 2015. – № 2

4

 

5.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

Актуальні проблеми трансформаційних процесів аграрному секторі економіки України

Інвестиції: практика та досвід: Науково-практичний журнал. – 2015. – № 2

2

 

6.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

Пріоритети стійкого розвитку аграрного сектору економіки України

Регіональна бізнес-економіка та управління :Науковий, виробничо-практичний журнал. – Вінниця, 2014. – № 41.

3

 

7.

Методи і моделі прийняття рішень

Теретико-методологічні аспекти державного регулювання аграрного сектору економіки України

Торгівля, комерція, підприємництво: збірник наукових праць. – Львів: Львівська комерційна академія – 2014. – Вип. 17

4

 

8.

Фінанси

Теоретичні основи кошторисного фінансування аграрного сектору економіка України

Соціально-економічний розвиток України в умовах світової фінансової нестабільності: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю – Вінниця: ТНЕУ ВННІЕ. – 2014.

5

 

4.

Рой Є.В.

 

Оподаткування страхових компаній та його вплив на розвиток страхового ринку України

Конкурентоспроможність національної економіки та освіти: пошук ефективних рішень. Всеукраїнська науково-практична конференція  – Вінниця: ТНЕУ ВННІЕ. – 2015.

4

 

09.06.2016 19:23