Пошук

Історія ВІКОП

 

 

Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва створений у 2004 році рішенням засновника Мізраха Аркадія Ананійовича на базі підприємства ПНВП «Інтеграл-М», яке функціонує з 1992 року.

           

Приватний вищий навчальний заклад «Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва» (ПВНЗ ВІКОП) є вищим навчальним закладом освіти, який проводить освітню діяльність, пов’язану із наданням освітніх послуг у сфері вищої освіти освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст» на базі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Інститут готує фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» за 5 спеціальностями на денній та заочній  формі навчання для торгівлі, фінансових установ і банків, податкових органів, контрольно-ревізійних управлінь, підприємств легкої промисловості.

Згідно з ліцензією на надання освітніх послуг ВІКОП здійснює освітню діяльність із підготовки фахівців за напрямами та спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів  «бакалавр», «спеціаліст»:
- 7.05160201 «Конструювання та технології швейних виробів»;
- 7.03050803 «Оподаткування»;
- 6.030508 «Фінанси і кредит»;
- 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво»;
- 6.051602 «Технологія виробів легкої промисловості».

У ПВНЗ ВІКОП, відповідно до напрямів підготовки та спеціальностей, створено 3 кафедри:
«Технології та конструювання швейних виробів»;
«Фундаментальних та гуманітарних дисциплін»; 
«Фінансів, оподаткування та торговельного підприємництва».

У структурі ПВНЗ ВІКОП є підрозділ «Коледж конструювання одягу» І-ІІ рівнів акредитації (без права юридичної особи), створений у 1999 році.  Коледж здійснює освітню діяльність із підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю 5.05160201 «Швейне виробництво» та має право надавати освітні послуги для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» на базі базової загальної середньої освіти та повної загальної середньої освіти. Коледжу видана ліцензія на провадження освітньої діяльності, пов’язаної з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра з напряму підготовки 0918 «Легка промисловість» за спеціальністю 6.091800 «Швейні вироби»  з ліцензованим обсягом прийому 30 осіб денної та 30 осіб заочної форми навчання.

Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва входить до складу навчально-науково-виробничого комплексу  з Київським національним університетом технологій та дизайну та Національним університетом державної податкової служби м. Ірпінь. Зміст і терміни навчання в інституті визначено освітньо-професійною програмою зі спеціальності, навчальним планом і навчальними програмами..

Запрошуємо переглянути фільм про нас:

 

20-річчя ВІКОП:

09.06.2016 18:40